فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 2

آیت الله حسین مظاهری‏‏

جلسه دهم: رذیله تخیل

یکی از رذایلی که موجب بدبختی انسان می شود رذیله تخیل است. به انسانی که این رذیله را داشته باشد خیال باف می گویند. تخیل و توهم هم مانند جهل و وسوسه ضد یقین است. یعنی وقتی دل آرام نباشد و اعتقاد در دل رسوخ نکرده باشد، قوه تخیل و خیالبافی دست به کار می شود، و انسان را در دنیا و آخرت بدبخت می کند.
اقسام تخیل
تخیلات سه قسم است: فردی، اجتماعی، دینی.

الف - تخیلات فردی

1 - وسوسه

تخیلات فردی اقسام فراوانی دارد. یک قسم آن همان وسوسه فکری و عملی است که قبلا درباره آن صحبت شد. در حقیقت وسوسه همان استخدام تخیل است. شیطان یا نفس اماره قوه خیال را استخدام می کنند و به صورت وسوسه فکری و عملی در می آورند. و چون حرف زیاد است بیشتر از این در این باره صحبت نمی کنم. اما یک زنگ خطر می زنم و یک خواهش می کنم:
زنگ خطر این است که اگر وسوسه فکری و عملی برای شما باشد دنیا و آخرت شما را از دست شما می گیرد. و بعید است که دنیا یا آخرت یک آدم وسواسی، آباد باشد. بسیاری از وسوسه های فکری و عملی موجب تفرقه ها، موجب بدبختی ها و موجب ذلتها شده و می شود.
خواهش من از افرادی که این درد سرطانی را دارند این است که با بی اعتنائی آن را رفع کنند. به فرموده امام صادق علیه السلام به گفته شیطان اعتنا نکنند و این خبیث را عادت ندهند که سر به سر انسان بگذارد. اگر بی اعتنائی کرد، اگر هر چه گفت عمل نکرد، شاید شش ماه طول نکشد که وسوسه فکری و عملی هر دو از بین می رود.