فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 2

آیت الله حسین مظاهری‏‏

جلسه ششم: رذیله جهل 1

یکی از رذائل اخلاقی، که ضد یقین است، جهل و تخیل و وسوسه می باشد. درباره فضیلت یقین مقداری صحبت شد و فهمیدیم که یقین برای انسان یک فضیلت بزرگ است. همان مقدار که یقین فضیلت بزرگی محسوب می شود، ضد آن یعنی جهل و تخیل و وسوسه، رذیله بزرگی به حساب می آید. در پستی جهل همین مقدار بس که به هر کسی بگویند جاهل، ناراحت می شود.

اقسام جهل

جهل منقسم می شود به سه قسم:

1- جهل بسیط:

یکی جهل بسیط و معنای جهل بسیط این است که نمی داند. مثلاً بیسواد است. خواندن و نوشتن را نمی داند. یا کسی است با سواد، اما احکام دینش را نمی داند. به این می گویند جهل بسیط. و این جهل برای مسلمان نقص بزرگی است. کسی سواد خواندن و نوشتن را نداشته باشد، یعنی معلومات عمومی نداشته باشد. انصافاً برای مرد نقص است، برای زن هم نقص است.