فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 2

آیت الله حسین مظاهری‏‏

اقسام غفلت

1 - غفلت از دشمن

اول چیزی که باید توجه داشته باشیم این است که این صفت ما را از دشمن خود غافل می کند؛ و معلوم است اگر کسی غفلت از دشمن داشته باشد دشمن او را نابود می کند. در خط مقدم جبهه، یک آن غفلت موجب نابودی آن خط و نابودی آن افراد خواهد شد.

دشمن اول: شیطان

ما باید بدانیم دشمنهای سر سختی داریم؛ دشمنانی قسم خورده، مثل شیطان. قرآن شریف می فرماید: این شیطان چندین مرتبه به خدا تشر زد؛ و در تشرهایی که به خدا می زد قسم هم می خورد، و گفته او این بود که همه بنده هایت را اغوا و جهنمی می کنم جز افراد مخلص - معصوم یا تالی تلو معصوم -
قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین(29)
ما چنین دشمن قسم خورده ای داریم؛ و غفلت از آن رسوائیها به بار می آورد؛ دنیا و آخرت و آبروی ما را از بین می برد. این دشمن قسم خورده از کم شروع می کند اما به کم اکتفا نمی کند به هر اندازه که بتواند جلو می رود؛ و قرآن شریف می فرماید از یک راه هم جلو نمی آید؛ بلکه از هر راهی که بتواند وارد می شود.
از جاهائیکه از نظر قرآن، شیطان به پروردگار عالم تشر زده آنجا است که گفته است:
فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین(30)
یعنی خدایا، حالا که من برای این بنی آدم گمراه شدم جلوی راه سعادت اینها را می گیرم؛ از جلو، از عقب، از راست و از چپ می آیم و نمی گذارم اینها رستگار شوند؛ نمی گذارم اینها از نعمت هایشان استفاده کنند.
امام باقر علیه السلام می فرماید: معنای این آیه شریفه این است که شیطان می گوید: من آخرت را در مقابل اینها کوچک و دنیا را در چشمشان بزرگ جلوه می دهم. هم از راه گناه می آیم و هم از راه دین برای مقدسها می آیم؛ یعنی از راه ریا، از راه تظاهر، اینکه این ریا است نکن؛ این تظاهر است نکن؛ این عجب است نکن. برای مقدسها از راه وسواس عمل را فاسد می کند. بالأخره از راهی که بتواند برای اغوای انسان می آید؛ و غفلت از این دشمن معلوم است چه ها به سر انسان می آورد.