فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

مرحله ی پنجم : امشاج « سلول تخم »

( إِنّا خَلَقْنَا الإنْسانَ مِن نُطْفَة أَمْشاج... )(64).
« ما انسان را از نطفه ی مخلوط پدید آوردیم ».
برای این كه انسانی به وجود آید، ابتدا باید تخمك، یعنی یاخته ی جنسی ماده كه یكی از كرمك ها را در بر گرفته، وارد رحم شود. تخمك، دانه ی سپیدی است كه 250 هزار بار از یاخته ی جنسی نر یعنی اسپر بزرگتر است ; به این خاطر وقتی تخمك با سیل اسپر برخورد می كند، یكی از آنها را در خود فرو می برد و با كرموزوم های سلول نر كه تعدادشان به نصف تقلیل یافته با كروموزوم های سلول تخمك می آمیزد و در نتیجه موجود تازه ای بنام سلول تخم پدید می آید كه در اصطلاح قرآن « امشاج » نامیده شده.
اگر بهترین وضع زندگی برای سلول نر و سلول ماده فراهم باشد، قادر به ادامه ی زندگی نیستند و به زودی می میرند ; مگر آن كه با یكدیگر تركیب شوند و سلول تخم، یا به تعبیر قرآن « امشاج » را به وجود آورند.
پس از عمل لقاح، سلول تخم شروع به تقسیم می نماید ; ابتدا به دو سپس به چهار و هشت و... تقسیم می شود و به همین صورت بر اثر تقسیمات متوالی، توده ای سلولی به وجود می آید.

﴿صفحه 65﴾

مرحله ی ششم : صورت بندی جنین

( هُوَ اللّهُ الخالِقُ البارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْماءُ الْحُسْنَی )(65).
« او خدای به وجود آورنده ی « انبوه سلول ها » و اندازه قراردهنده و جدا كننده ی « سلول ها » و پیكرساز و شكل دهنده است ».
پس از تكمیل شدن سلول ها، یعنی مصالح ساختمان جنین، انبوه كثیری از سلولها برای بنای پیكره ی انسان تحویل رحم داده می شود و در رحم، ساختمان جنین آغاز می گردد.
ابتدا این سلول های بی شمار به قدرت پروردگار و در سایه ی رحمت واسعه و مهربانیش از یكدیگر مجزّا شده هر كدام به جایگاه مخصوص خود روانه می شوند، سلول های مغز، سلول های چشم، سلول های گوش و... همین طور هر یك ذرات هم عضو خود را پیدا كرده تشكیل عضوی می دهند و به این ترتیب پیكر جنین به وسیله ی سلول ها ساخته و پرداخته و صورت بندی می شود.
گلولهی كوچكی كه در طرف چپ جنین قرار دارد، منبع تغذیه ی جنین است. این گلوله كه در خون شناور است عصاره ی غذا و آب و تنفس را كه توسط دستگاه های گوارش و اكسیژن تهیه و وارد خون شده است گرفته و از راه ناف به بدن طفل منتقل می كند !
این است رحمت واسعه ی الهیه كه همه چیز را فرا گرفته و آثارش در ذره ذره ی بنای خلقت از خورشید روشن تر است.

مرحله ی هفتم : پیچیده شدن جنین در 3 پرده

(... یَخْلُقُكُمْ فی بُطونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْق فی ظُلُمات ثَلاث... )(66).

﴿صفحه 66﴾
« خدا شما را در شكم های مادرانتان می آفریند، آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در سه تاریكی ».
به تدریج سه پرده جنین را در بر می گیرد، این پرده ها عبارتند از : 1 ـ پرده ی آم ینوس 2 ـ پرده ی كوریون 3 ـ پرده ی آل لان توئید.
آم ینوس، پرده ایست كه از نمو سطح خارجی جنین حاصل می شود
و از اطراف توسعه پیدا می كند تا فضایی به نام حفره ی آم ینوس در
پشت جنین به وجود می آورد و آنگاه در حفره ی آم ینوس مایع زلالی پدید می آید.
پردهی كوریون، خارج از پرده ی آم ینوس قرار دارد و به كمك آن، جنین محفوظ می ماند.
پردهی آل لان توئید، در ناحیه ی شكمی جنین است و مربوط به لوله ی هاضمه ی آن بوده، به جذب غذا كمك می كند. این پرده ها نمی گذارند از ناحیه ی هوا، نور، آب، باد و ضربات وارده زیانی به جنین وارد آید و در فاصله ی میان پرده آم ینوس و جنین، مایعی وجود دارد كه هر گاه ضربه ای به شكم وارد شود این ضربه به مایع منتقل می گردد و در آن خنثی و مستهلك می شود.
این است رحمت واسعه ی حق كه همه چیز را فرا گرفته و گوشه ای از آثارش در اوضاع و احوال جنین لمس می شود.
﴿صفحه 67﴾