فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد2

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش:عباس گرایی

3.شاهدی دیگر بر هدف فاطمه علیها السلام

این فراز از خطبه فاطمه زهرا علیها السلام خود شاهدی دیگر بر این حقیقت است که خشم فاطمه علیها السلام هرگز به سبب از دست دادن متاع ناچیز دنیا نبوده است. باید دید چه چیزی فاطمه علیها السلام را به خشم آورده و چه رخ داده که این گونه سرور زنان عالم علیها السلام را به فریاد زدن واداشته است. آنچه فاطمه علیها السلام از آن سخن میگوید انحراف در دین و
﴿ صفحه 117 ﴾
از بین رفتن سنت های رسول خدا صلی الله علیه و آله و رفتن به سوی کفر و بی ایمانی است، و این واقعیتی بود که فاطمه علیها السلام را به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله کشانده و به دادخواهی و روشنگری واداشته بود. باید بر این نکته تاکید داشت که برای قضاوت درباره سخنان صدیقه کبری علیها السلام و فهم درست آن، باید ذهن را از تعصبات بیجا خالی کنیم و به دور از پیش داوری، این حادثه را بررسی کنیم و اشتباهات رخ داده در آن مقطع زمانی را بشناسیم و از تکرار آن پیشگیری کنیم. بار دیگر بر این نکته تاکید می کنیم که باید دریافت کجای این حادثه اشتباه بوده است تا ما آن اشتباه را تکرار نکنیم.

﴿ صفحه 119 ﴾

بخش پنجم: احتجاج های فاطمه علیها السلام

﴿ صفحه 121 ﴾

مقدمه

بانوی دو عالم علیها السلام در بخش گذشته به نحوه شکل گیری انحراف در امر خلافت و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و چگونگی تثبیت آن اشاره فرمودند. اما در بخش پنجم خطبه شریف خویش سراغ مسئله فدک میروند و دست اندرکاران دستگاه حکومت را به سبب تصرف بیجای آن به محاکمه میکشند. حضرت صدیقه طاهره علیها السلام پیش از ایراد این خطبه، بارها در امر فدک با متصدیان دستگاه خلافت احتجاج فرموده بودند و در این فراز از خطبه به همه سخنان بی اساسی پاسخ میدهند که آنها پیش از این مطرح کرده بودند. از این رو برای روشن شدن بخش بعدی این خطبه شریف لازم است به احتجاج های حضرت درباره مسئله فدک، که پیش از این مطرح فرموده بودند، اشاره کنیم.
﴿ صفحه 123 ﴾