فهرست کتاب


منتهی الآمال تاریخ چهارده معصوم (جلد اول )

حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه) تحقیق: صادق حسن زاده‏

ذكر حال داود بن حسن مثنّى و اولاد او

داود بن حسن، كُنْیت او ابوسلیمان است و او از جانب برادرش عبداللَّه محض تولیت صدقات امیر المؤمنین(علیه السلام) را داشت او را نیز منصور به حبس افكند مادرش به نزد حضرت صادق(علیه السلام) آمد و بنالید، آن حضرت دعاى استفتاح را تعلیم او نمود كه معروف است به «دعاء ام داود» مادر داود بدانسان كه آن حضرت تعلیم او فرموده بود در نیمه رجب به جا آورد و سبب خلاص پسر گشت؛ داود به جانب مدینه آمد و در شصت سالگى از جهان درگذشت.
داود را دو پسر و دو دختر بوده: عبداللَّه و سلیمان، ملیكه و حماده و مادر این جمله، امّ كلثوم دختر امام زین العابدین(علیه السلام) بوده.
ملیكه به نكاح پسر عمّش حسن بن جعفر بن حسن مثّنى در آمد.
امّا عبداللَّه دو پسر آورد: یكى محمّد الأرزق و او مردى فاضل و پارسا بود و او را پسرى شد و منقرض شدند. و پسرى دیگر على نام داشت و او را ابن المحمّدیه مى گفتند و او را در حبس مهدى خلیفه وفات كرد و او را فرزندانى بود كه از جمله سلیمان بود و او مردى با مجد و بزرگوار بوده. و امّا سلیمان بن داود فرزندى آورد بنام محمّد و او در ایّام ابى السرایا در مدینه خروج كرد و به قولى مقتول گشت و او را از ذكور واناث هشت تن اولاد بود: سلیمان و موسى و داود و اسحاق و حسن و فاطمه و ملیكه و كلثم و ایشان را فرزندان فراوانند و حسن جدّ طاوس پدر قبیله آل طاوس است و شایسته است در اینجا ذكر آل طاوس كنیم.(908)

ذكر نسب طاوس و آل او و نبذى از حال بنى طاوس

الطاوس هو ابوعبداللَّه محمّد بن اسحاق بن حسن بن محمّد بن سلیمان بن داود بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب(علیهماالسلام) كه از حسن وجه و لطف شمایل مُلَقَّب به طاوس گشت و اولاد او در عراق همى زیستند و از ایشان است السیّد العالم الزّاهد المصنّف الجلیل القدر جمال الدّین احمد بن موسى بن جعفر بن محمّد بن احمد بن محمّد بن محمّد الطاوس صاحب كتاب «البشرى» و «الملاذ» و غیرهما و برادر او است السیّد الزّاهد العالم صاحب الكرامات نقیب النّقباء رضى الدّین على بن موسى و مادر ایشان دختر شیخ زاهد الأمیر ورّام (909) ابن ابى فراس و از اینجا است كه شاعر در این قصیده گوید:
وَرّامُ جَدُّهُمْ لِاُمِهِمْ ----- وَمحمّد لِاَبیهِم جَدُّ.(910)
على الجمله؛ بنى طاوس در میان عُلما جماعتى بودند از افاضل آل طاوس و اَشْهَر ایشان سیّد اجلّ رضى الدّین على بن موسى بن جعفر بن محمّد و آنچه در كتب ادعیه و زیارات و فضائل، ابن طاوس اطلاق كنند آن جناب مراد است؛
دوّم برادر او عالم جلیل جمال الدین احمد كه در فقه و رجال یگانه عصر بود، و مراد از ابن طاوس در كتب فقهیّه و رجالیّه او است؛
سوّم پسر جمال الدین احمد سیّد نبیل عبدالكریم صاحب كتاب «فرحة الغرى» است كه از اجله عُلما و یگانه روزگار بود و در حفظ وجودت فهم؛
چهارم پسر عبدالكریم رضى الدّین ابوالقاسم على بن عبدالكریم؛
پنجم سیّد رضى الدین على بن موسى بن جعفر بن محمّد صاحب كتاب «زوائد الفوائد» كه در اسم و كُنْیَت با پدر اَمْجَد خود شریك بود، و گاهى بر برادر او سیّد جلال الدین محمّد نیز، ابن طاوس اطلاق كنند كه پدر امجد او كتاب «كشف المحجّه» را براى او تصنیف فرمود.
صاحب كتاب «ناسخ التواریخ» در ذیل احوال آل طاوس گفته كه ایشان را جلالت قدرى به كمال بود، ناصر خلیفه خواست نقابت طالبیین را به رضى الدین تفویض نماید او به سبب اشتغال به عبادت و علم استعفا جست و هنگام غلبه هُلاكوخان بر بغداد و قتل مستعصم نقابت طالبیّین بر سیّد رضى الدین فرود آمد و خواست استعفا جوید خواجه نصیرالدین او را منع فرمود، رضى الدین بیم كرد كه اگر سر بتابد به دست هلاكو ناچیز شود و از درِ اكراه قبول نقابت نمود.
او را مصنّفات مفیده است مانند كتاب «مُهَجُ الدّعوات» و كتاب «تتمّات مِصباح المتهجّد و مهمّات صلاح المتعبّد» و كتاب «الملهوف على قتلى الطفوف». و او مستجاب الدعوة بود و بر صدق این معنى اخبار فراوان است. و گویند اسم اعظم دانست و فرزندان خود را گفت چند كرّت به استخارت كار كردم كه شما را بیاموزم اجازت نیافتم اینك در كتب من محفوظ و مكتوب است بر شما است كه به مطالعه ادارك نمائید.
امّا سیّد جمال الدین احمد، پسرى آورد به نام عبدالكریم غیاث الدین السیّد العالم الجلیل القدر در نزد خاصّ و عام مكانتى تمام داشت و از مصّنفات او است كتاب «الشّمل المنظوم فى اسماء مصنّفى العلوم» و جُز آن در كتابخانه او ده هزار مجلّد از كتب نفیسه بود.
امّا النقیب رضى الدین على بن موسى، دو پسر آورد یكى محمّد ملقّب به صفى الدین معروف به مصطفى و آن دیگر على مُلَقّب به رضى الدین معروف به مرتضى، و صفى الدین مردى نیرومند بود ولكن بلاعقب وفات یافت و منقرض شد.
و رضى الدین على بعد از پدر نقیب النّقباء شد و او دخترى آورد به حباله نكاح شیخ بدرالدین معروف به شیخ المشایخ در آمد و پسرى آورد به نام قوام الدین هنوز كودك بود كه پدرش وداع جهان گفت و او را سلطان سعید اولجایتو طلب فرمود و بر زانوى خویش نشانید و نیك بنواخت و هم در آن كودكى او را به جاى پدر نقیب النّقباء فرمود. امّا از رضىّ الدین على بن على بن موسى دختر دیگر به حباله فخرالدین محمّد بن كتیله حسینى (911)در آمد و پسرى آورد كه اورا على الهادى مى نامیدند و او بلاعقب در حیات پدر و مادر وفات نمود. و قوام الدین دو پسر آورد یكى عبداللَّه مُكَنّى به ابوبكر و ملقّب به نجم الدین و آن دیگر عمر. امّا نجم الدین نقابت بغداد و حلّه و سُرّ مَنْ رَاى یافت و بعد از پدر معروف به نقیب النقباء شد لكن مردى ضعیف الحال بود و بعضى اموال و املاك خانواده خود را قوام الدین به هدر داد و آنچه از وى به جاى ماند نجم الدین تلف كرد و در سال هفتصد و هفتاد و پنج هجرى وفات نمود و برادرش به جاى او نقابت یافت.
و دیگرى از بنى طاوس عراق سیّد مجدالدّین است صاحب كتاب البشارة و در آن ذكر اخبار و آثار وارده مى نماید و غلبه مغول را در بلاد و انقراض دولت بنى العبّاس را تذكره مى فرماید. چون هلاكوخان راه بغداد نزدیك كرد سیّد مجدالدین با جماعتى از سادات و علماى حلّه او را استقبال كرد و آن كتاب را به نظر سلطان رسانید هلاكو او را عظیم عظمت نهاد و حلّه و مشهدَیْن و آن نواحى را خطّ امان فرستاد چون به شهر بغداد در آمد فرمان كرد تا منادى ندا در داد كه هر كس از اهل حلّه و اعمال آن بلده است به سلامت بیرون شود و آن جماعت بى آسیبى و زیانى طریق مراجعت سپردند انتهى.(912)
ولكن شیخ جلیل حسن بن سلیمان حلّى تلمیذ شهید اوّل در كتاب «منتخب البصائر»، «كتاب البشارة» را نسبت داده به سیّد على بن طاوس. واللَّه تعالى هو العالم.

خاتمه در ذكر مقتل عبداللَّه بن الحسن بن الحسن [بن ] على بن ابى طالب(علیه السلام)

و مقتل پسران او محمّد و ابراهیم بر حسب آنچه وعده كردیم در هنگام تعداد فرزندان امام حسن(علیه السلام) :
مخفى نماند كه چون ولید بن یزید بن عبدالملك بن مروان كشته شد و سلطنت بنى امیّه رو به ضعف و زوال آورد جماعتى از بنى عبّاس و بنى هاشم كه از جمله ایشان بود ابو جعفر منصور و برادران او سفّاح و ابراهیم بن محمّد و عموى او صالح بن على و عبداللَّه محض (913) و دو پسران او محمّد و ابراهیم و برادرش محمّد دیباج و غیر ایشان در ابواء جمع گشتند و اتّقاق كردند كه با پسران عبداللَّه محض بیعت كنند و یك تن از ایشان را به خلافت بردارند از میانه محمّد بن عبداللَّه را اختیار كردند؛ چه او را مهدى گفتند و از خانواده رسالت گوشزد ایشان گشته بود كه مهدى آل محمّد(علیهم السلام) كه همنام پیغمبر است مالك ارض شود و شرق و غرب عالم را پر از عدل و داد كند بعد از آنكه از ظلم و جور مملوّ شده باشد. لاجرم ایشان دست بیعت با محمّد دادند و با او بیعت كردند پس كس فرستادند و عبداللَّه بن محمّد بن عمر بن على(علیه السلام) و حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) را طلبیدند، عبداللَّه محض گفت كه حضرت صادق(علیه السلام) را بیهوده طلبیدید، زیرا كه او رأى شما را به صواب نخواهد شمرد. چون آن جناب وارد شد عبداللَّه موضعى برایش گشود و آن جناب را نزد خود نشانید و صورت حال را مكشوف داشت. حضرت فرمود این كار نكنید؛ چه آنكه اگر بیعت شما به محمّد به گمان آن است كه او همان مهدى موعود است این گمان خطا است و این مهدى موعود نیست و این زمان، زمان خروج او نیست و اگر این بیعت به جهت آن است كه خروج كنید و امر به معروف و نهى از منكر نمائید باز هم بیعت با محمّد نكنیم؛ چه آنكه تو شیخ بنى هاشمى چگونه تورا بگذاریم و با پسرت بیعت كنیم؟ عبداللَّه گفت: چنین نیست كه تو مى گوئى لكن حسد ترا از بیعت با ایشان باز مى دارد، و حضرت دست بر پشت سفّاح گذاشت و فرمود: به خدا سوگند كه این سخن از در حسد نیست بلكه خلافت از براى این مرد و برادران او و اولاد ایشان است نه از براى شماها؛ پس دستى بر كتف عبداللَّه محض زد و فرمود: به خدا قسم كه خلافت بر تو و پسران تو فرود نخواهد آمد همانا هر دو پسران تو كشته خواهند شد، این بگفت و برخاست و تكیه فرمود بر دست عبدالعزیز بن عمران زهرى و بیرون شد و با عبدالعزیز فرمود كه صاحب رداى زرد یعنى منصور را نگریستى؟ گفت: بلى، فرمود: به خدا سوگند كه او عبداللَّه را خواهد كشت. عبدالعزیز گفت: محمّد رانیز خواهد كشت؟ فرمود: بلى. عبدالعزیز گفت: در دل خود گفتم به پرودگار كعبه كه این سخن از روى حسد است و از دنیا بیرون نرفتم تا دیدم چنان شد كه حضرت خبر داده بود.
بالجمله؛ اهل مجلس نیز بعد از رفتن آن حضرت متفرّق شدند، عبدالصمد و منصور در عقب آن حضرت رفتند تا به آن جناب رسیدند گفتند: آیا واقع دارد آنچه در مجلس گفتى؟ فرمود: بلى، واللّه و این از علومى است كه به ما رسیده. بنى عبّاس سخن آن حضرت را استوار دانستند و از آن روز دل بر سلطنت بستند و در اِعداد كار شدند تا هنگامى كه ادراك كردند.
رَوى شَیْخُنَا الْمُفید عَنْ عَنْبَسَةِ بْنِ نَجادِ الْعابِدِ قالَ: كانَ جَعفَرُ بْنُ محمّد(علیهماالسلام) اِذا رَاى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ تَغَرْغَرَتْ عَیْناهُ ثُمَّ یَقُولُ:« بِنَفْسی هُوَ اِنَّ النّاسَ لَیَقُولُونَ فیهِ وَاِنَّهُ لَمَقْتُوُلٌ لَیْسَ هذا فی كِتابِ عَلىٍ (علیه السلام) مِنْ خُلَفآءِ هذِهِ الاُمَّةِ(914)
مؤلف گوید: اگر چه از مخاطبات عبداللَّه محض با حضرت صادق(علیه السلام) سوء رأى او ظاهر گشته لكن اخبار بسیارى در مدح ایشان وارد شده و بعد از این مذكور خواهد شد كه حضرت صادق(علیه السلام) براى ایشان بسیار گریست هنگامى كه ایشان را از مدینه اسیر كرده به جانب كوفه مى بردند و در حق انصار نفرین فرمود و از كثرت حزن و اندوه تب كرده و هم تعزیت نامه براى عبداللَّه و سایر اهل بیت او فرستاد و از عبداللَّه تعبیر فرمود به عبد صالح و دعا كرده در حق ایشان به سعادت و آن تعزیت نامه را سیّد بن طاوس (رضى الله عنه) در «اقبال» ایراد كرده آنگاه فرموده كه این مكتوب حضرت صادق(علیه السلام) براى عبداللَّه و اهل بیت او دلالت مى كند بر آنكه ایشان معذور و ممدوح و مظلوم بوده اند و به حقّ امام، عارف بوده اند و هم فرموده كه اگر در كتب حدیثى یافت شد كه ایشان از طریق آن حضرت مفارق بوده اند آن حدیث محمول بر تقیّه است به جهت آنكه مبادا خروج ایشان را به جهت نهى از منكر نسبت به ائمّه طاهرین(علیهم السلام) دهند و مؤیّد این مقال آنكه خلّاد بن عمیر كندى روایت كرده كه شرفیاب خدمت حضرت صادق(علیه السلام) شدم آن حضرت فرمود: آیا از آل حسین(علیه السلام) كه منصور ایشان را از مدینه بیرون برده خبر دارید؟ ما خبر داشتیم از شهادت ایشان لكن نخواستیم كه آن حضرت را به مصیبت ایشان خبر دهیم، گفتم: امیدوارم كه خدا ایشان را عافیت دهد، فرمود: كجا عافیت براى ایشان خواهد بود این بگفت و صدا به گریه بلند كرد و چندان گریست كه ما نیز از گریه آن حضرت گریستیم. آنگاه فرمود كه پدرم از فاطمه دختر امام حسین(علیه السلام) حدیث كرد كه گفت: از پدرم حسین بن على(علیهماالسلام) شنیدم كه مى فرمود: اى فاطمه! چند نفر از فرزندان تو به شطّ فرات مقتول خواهند شد كه: ما سَبَقَهُمُ الاَْوَّلوُنَ وَلَمْ یُدْرِكْهُمُ الآخِروُنَ.
پس حضرت صادق(علیه السلام) فرمود كه اینك از فرزندان فاطمه بنت الحسین(علیه السلام) جز ایشان كه در حبس شدند كسى دیگر نیست كه مصداق این حدیث باشند لاجرم ایشانند آن كسانى كه به شطّ فرات مقتول شوند؛ پس سیّد بن طاوس چند خبرى در جلالت ایشان و در بیان آنكه ایشان را اعتقاد نبود به آنكه مهدى ایشان همان مهدى موعود(علیه السلام) است ایراد فرموده هر كه خواهد رجوع كند به اعمال ماه محرم «اقبال الاعمال»(915)
بالجمله؛ محمّد و ابراهیم پسران عبداللَّه همواره در هواى خلافت مى زیستند و اِعداد خروج مى كردند تا هنگامى كه امر خلافت بر ابوالعبّاس سفّاح درست آمد این وقت فرار كردند و از مردم متوارى شدند امّا سفّاح، عبداللَّه محض را بزرگ مى داشت و فراوان اكرام مى كرد.
سبط ابن الجوزى گفته كه یك روز عبداللَّه گفت كه هیچگاه ندیدم كه هزار هزار درهم مجتمعاً در نزد من حاضر باشد. سفّاح گفت: الآن خواهى دید و بفرمود هزار هزار درهم حاضر كردند و به عبداللَّه عطا كرد.(916)
وابوالفرج روایت كرده كه چون سفّاح بر مسند خلافت نشست، عبداللَّه و برادرش حسن مثلّث بر سفّاح وفود كردند سفّاح ایشان را عطا داد و رعایت نمود و به زیاده عبداللَّه را تكریم مى نمود ولكن گاه گاهى از عبداللَّه پرسش مى كرد كه پسران تو محمّد و ابراهیم در كجایند و چرا با شما نزد من نیامدند؟ عبداللَّه مى گفت كه مستورى ایشان از خلیفه به جهت امرى نیست كه باعث كراهت او شود و پیوسته سفّاح این سخن را با عبداللَّه مى گفت و عیش او را منغص مى نمود تا یك دفعه با وى گفت كه اى عبدالله! پسران خود را پنهان كرده اى هر آینه محمّد و ابراهیم هر دو تن كشته خواهند شد؛ عبداللَّه چون این سخن بشنید به حالت حزن و كئابت از نزد سفّاح به منزل خود مراجعت كرد. حسن مثلث (در «عمدة الطالب» مكان حسن ابراهیم الغمر، برادرش را ذكر نموده) چون آثار حزن در عبداللَّه دید پرسید كه اى برادر سبب حزن تو چیست؟ عبداللَّه مطالبه سفّاح را در باب محمّد و ابراهیم براى او نقل كرد. حسن گفت: این دفعه كه سفّاح از حال ایشان پرسش كند بگو عمّ ایشان از حال ایشان خبر دارد تا من او را از این سخن ساكت كنم. این دفعه كه سفّاح صحبت پسران عبداللَّه را به میان آورد و عبداللَّه گفت كه عمّ ایشان از حال ایشان خبر دارد. سفّاح صبر كرد تا هنگامى كه عبداللَّه از منزل او بیرون شد حسن مثلث را بخواند و از محمّد و ابراهیم از او پرسش كرد، حسن گفت: اى امیر با شما چنان سخن گویم كه رعیّت با سلطان گوید یا چنان گویم كه مرد با پسر عمّ خود سخن مى گوید؟ گفت: چنان گوى كه با پسر عمّ خود گوئى، گفت: یا امیر! با من بگوى كه اگر خداوند مقدّر كرده كه محمّد و ابراهیم ادراك منصب خلافت كنند تو و تمامت مخلوق آسمان و زمین مى توانند ایشان را دفع دهند؟ گفت: لاواللّه! آنگاه گفت: اگر خداوند مقدّر نكرده باشد خلافت را براى ایشان تمام اهل ارض و سما اگر اتّفاق كنند مى توانند امر خلافت را بر ایشان فرود آورند؟ سفّاح گفت: لاوالله! حسن گفت: پس براى چه امیر از این پیرمرد این همه در این باب مطالبه مى كند و نعمت خود را بر او منغص مى فرماید؟ سفّاح گفت: از پس این دیگر نام ایشان را تذكره نخواهم نمود. و از آن پس تا زنده بود دیگر نام ایشان را نبرد پس سفّاح عبداللَّه را فرمان كرد كه به مدینه برگردد.
و این بود تا زمانى كه سفّاح وفات یافت و كار خلافت بر منصور دوانیقى راست آمد و منصور به جهت خبث طینت و پستى فطرت خویش یكباره دل بر قتل محمّد و ابراهیم بست و در سنه یك صدو چهلم سفر حجّ كرد و از طریق مدینه مراجعت نمود چون به مدینه رسید عبداللَّه را بخواست و از امر پسرانش از او پرسش كرد، عبداللَّه گفت: نمى دانم در كجایند. منصور سخنى چند از راه شتم و شناعت با عبداللَّه گفت و امر كرد تا او را در دار مروان در مدینه حبس نمودند و زندانبان او ریاح بن عثمان بود و از پس عبداللَّه جماعتى دیگر از آل ابوطالب را به تدریج بگرفتند و در محبس نمودند مانند حسن و ابراهیم و ابوبكر برادران عبداللَّه و حسن بن جعفر بن مثنّى و سلیمان و عبداللَّه و على و عبّاس پسران داود بن حسن مثنى و محمّد و اسحاق پسران ابراهیم بن حسن مثنّى و عبّاس و على عابد پسران حسن مثلّث و على فرزند محمّد نفس زكیه و غیر ایشان كه در ذكر اولاد امّام حسن(علیه السلام) بدین مطلب اشاره شد.
بالجمله؛ ریاح بن عثمان جماعت بنى حسن را در زندان در قید و بند كرده و بر ایشان كار را سخت تنگ كرده بود، و در این ایّامى كه در زندان بودند گاه گاهى ریاح بعضى از ناصحین رابه نزد عبداللَّه محض مى فرستاد كه او را نصیحت كند تا شاید عبداللَّه از مكان فرزندانش اطلاع دهد، چون ایشان این سخن را با عبداللَّه به میان مى آوردند و او را در كتمان امر پسرانش ملامت مى نمودند عبداللَّه مى گفت كه بلیّه من از بلیّه خلیل الرحمن بیشتر است؛ چه او مأمور شد به ذبح فرزند خود و آن ذبح فرزند طاعت خدا بود ولكن مرا امر مى كنند كه فرزندان خود را نشان دهم تا آنها را بكشند و حال آنكه كشتن ایشان معصیت خداى مى باشد.(917)
بالجمله؛ تا سه سال در مدینه در حبس بودند تا سال صد و چهل و چهارم رسید، منصور دیگر باره سفر حجّ كرد و چون از مكّه مراجعت نمود داخل مدینه نشد و به رَبَذه رفت چون به ربذه وارد شد ریاح بن عثمان به جهت دیدن منصور از مدینه به ربذه بیرون شد منصور هنگامى كه او را بدید امر كرد برگرد به مدینه و بنى حسن را كه در محبس مى باشند در این جا حاضر كن. پس ریاح بن عثمان به اتّفاق ابوالأزهر زندانبان منصور كه مردى بد كیش و خبیث بود به مدینه رفتند و بنو حسن را با محمّد دیباج برادر مادرى عبداللَّه محض در غل و قید كرده و سلاسل و اغلال ایشان را سخت تر نموده و به كمال شدت و سختى ایشان را به جانب ربذه حركت دادند و هنگامى كه ایشان را به ربذه كوچ مى دادند حضرت صادق(علیه السلام) از وراء سترى ایشان را نگریست و سخت بگریست چندانكه آب دیده اش بر محاسن شریفش جارى گشت و بر طائفه انصار نفرین كرد و فرمود كه انصار وفا نكردند به شرایط بیعت با رسول خدا(صلى الله علیه و آله) ؛ چه آنكه با آن حضرت بیعت كردند كه حفظ و حراست كنند او را و فرزندان او را از آنچه حفظ مى كنند خود را و فرزندان خود را. پس از آن بنا به روایتى آن حضرت داخل خانه شد و تب كرد و تا بیست شب در تب و تاب بود و شب و روز مى گریست تا آنكه بر آن حضرت ترسیدند.
بالجمله؛ بنى حسن را با محمّد دیباج در ربذه وارد كردند و ایشان را در آفتاب بداشتند و زمانى نگذشت و مردى از جانب منصور بیرون آمد و گفت: محمّد بن عبداللَّه بن عثمان كدام است؟ محمّد دیباج خود را نشان داد آن مرد او رابه نزد منصور برد. راوى گفت: زمانى نگذشت كه صداى تازیانه بلند شد و آن تازیانه هائى بود كه بر محمّد مى زدند چون محمّد را برگردانیدند دیدیم چندان او را تازیانه زده بودند كه چهره و رنگ او كه مانند سبیكه سیم بود به لون زنگیان شده بود ویك چشم او به واسطه تازیانه از كاسه بیرون شده بود؛ آنگاه محمّد را بیاوردند و در نزد برادرش عبداللَّه محض جاى دادند. و عبداللَّه، محمّد را بسیار دوست مى داشت در این حال تشنگى سخت بر محمّد غلبه كرده بود طلب آب مى كرد و مردمان به جهت حشمت منصور از ترحّم بر ایشان حذر مى كردند تا هنگامى كه عبداللَّه گفت كه كیست پسر رسول خدا(صلى الله علیه و آله) را سیراب كند؟ این وقت یك تن از مردم خراسان او را به شربتى از آب سقایت كرد. و نقل شده كه جامه محمّد از صدمت تازیانه و آمدن خون چنان بر پشت او چسبیده بود كه از بدن او كنده نمى شد نخست او را با روغن زیت طلى كردند آنگاه جامه را با پوست از بدن او باز كردند.(918)
وسبط ابن جوزى روایت كرده كه چون محمّد را به نزد منصور بردند منصور از او پرسید كه دو كذّاب فاسق محمّد و ابراهیم در كجایند؟ و دختر محمّد دیباج رقیّه زوجه ابراهیم بود، محمّد گفت: به خدا سوگند كه نمى دانم در كجایند. منصور امر كرد تا چهارصد تازیانه بر وى زدند آنگاه امر كرد كه جامه درشتى بر اوپوشانیدند و به سختى آن جامه را از تن او بیرون كردند تا پوست تن او از بدن كنده شد. و محمّد در صورت و شمایل اَحْسَن ناس بود و بدین جهت او را «دیباج» مى گفتند و یك چشمش به صدمت تازیانه بیرون شد آنگاه او را در بند كردند و به نزد عبداللَّه جاى دادند و محمّد در آن وقت سخت تشنه بود و هیچ كس را جرئت آن نبود كه او را آب دهد عبداللَّه صیحه زد كه اى گروه مسلمانان آیا این مسلمانى است كه فرزندان پیغمبر از تشنگى بمیرند و شما ایشان را آب ندهید؟(919)
پس منصور از ربذه حركت كرد و خود در محملى نشسته بود و معادل او ربیع حاجب بود و بنو حسن را با لب تشنه و شكم گرسنه و سر و تن برهنه با غل و زنجیر بر شتران برهنه سوار كردند و در ركاب منصور به جانب كوفه حركت دادند. وقتى منصور از نزد ایشان عبور كرد در حالى كه در میان محملى بود كه روپوش آن از حریر و دیباج بود عبداللَّه بن حسن كه او را بدید فریاد كشید كه اى ابو جعفر! آیا ما با اسیران شما در بَدر چنین كردیم؟ و از این سخن اشارتى كرد به اسیرى عبّاس جد منصور در روز بدر و رحم كردن جدّ ایشان رسول خدا(صلى الله علیه و آله) به حال او هنگامى كه عبّاس از جهت بند و قید ناله مى كرد و حضرت فرمود كه ناله عبّاس نگذاشت امشب خواب كنم و امر فرمود كه قید و بند را از عبّاس بردارند.
ابوالفرج روایت كرده كه منصور خواست كه صدمه عبداللَّه به زیادت باشد امر كرد كه شتر محمّد را در پیش شتر او قرار دادند، عبداللَّه پیوسته نگاهش بر پشت محمّد مى افتاد و آثار تازیانه مى دید و جزع مى كرد و پیوسته ایشان را با سوء حال به كوفه بردند و در محبس هاشمیّه در سردابى حبس نمودند كه سخت تاریك بود و شب و روز معلوم نبود و عدد ایشان كه در حبس شدند موافق روایت سبط بیست تن از اولاد حسن(علیه السلام) بودند(920) و مسعودى فرموده كه منصور سلیمان و عبداللَّه فرزندان داودبن حسن مثنّى را با موسى بن عبداللَّه محض و حسن بن جعفر رها كرد و مابقى در حبس بماندند تا بمردند و محبس ایشان بر شاطى فرات به قرب و قنطره كوفه بود. والحال مواضع ایشان در كوفه در زمان ما كه سنه سیصد و سى و دو است معلوم است و زیارتگاه است و تمامى در آن موضع مى باشند و قبور ایشان همان زندان است كه سقف آن را بر روى ایشان خراب كردند و هنگامى كه ایشان در زندان بودند ایشان را براى قضاء حاجت بیرون نمى كردند لاجرم در همان محبس قضاء حاجت مى نمودند و به تدریج رائحه آن منتشر گشت و بر ایشان از این جهت سخت مى گذشت.
بعضى از موالى ایشان مقدارى غالیه بر ایشان بردند تا به بوى خوش او دفع بویهاى كریهه كنند. و بالجمله؛ به سبب آن رائحه كریهه و بودن در حبس و بند، وَرَم در پاهایشان پدید گشت و به تدریج به بالا سرایت مى كرد تا به دل ایشان مى رسید و صاحبش را هلاك مى كرد و چون محبس ایشان مظلم و تاریك بود اوقات نماز را نمى توانستند تعیین كنند لاجرم قرآن را پنج جزء كرده بودند و به نوبت در هر شبانه روز یك ختم قرآن قرائت مى كردند و هر خمسى كه تمام مى گشت یك نماز از نمازهاى پنجگانه به جا مى آوردند و هر گاه یكى از ایشان مى مرد جسدش پیوسته در بند و زنجیر بود تا هنگامى كه بو بر مى داشت و پوسیده مى گشت و آنها كه زنده بودند او را بدین حال مى دیدند و اذیّت مى كشیدند.(921)
و سبط ابن جوزى نیز شرحى از محبس ایشان بدون ذكر آوردن غالیه بر ایشان نقل نموده و ما نیز در سابق در ذكر حال حسن مثلّث و تعداد فرزندان او اشاره بدین محبس كردیم در میان ایشان على بن الحسن المثلّث كه معروف به علىّ عابد بوده در عبارت و ذكر و صبر بر شدائد ممتاز بود.
و در روایتى وارد شده كه بنو حسن اوقات نماز را نمى دانستند مگر به تسبیح و اَوْراد على بن الحسن؛ چه او پیوسته مشغول ذكر بود و بحسب اوراد خود كه موظف بود بر شبانه روز مى فهمید دخول اوقات نماز را.(922)
ابوالفرج از اسحاق بن عیسى روایت كرده كه روزى عبداللَّه محض از زندان براى پدرم پیغام داد كه نزد من بیا، پدرم از منصور اذن گرفت و به زندان نزد عبداللَّه رفت. عبداللَّه گفت: ترا طلبیدم براى آنكه قدرى آب براى من بیاورى؛ چه آنكه عطش بر من غلبه كرده؛ پدرم فرستاد از منزل سبوى آب براى عبداللَّه آوردند. عبداللَّه چون سبوى آب را بردهان نهاد كه بیاشامد ابوالأزهر زندانبان رسید دید كه عبداللَّه آب مى خورد، در غضب شد چنان پا بر آن سبو زد كه بر دندان عبداللَّه خورد و از صدمت آن دندانهاى ثنایاى او بریخت.(923)
و بالجمله؛ حال ایشان در زندان بدین گونه بود و به تدریج بعضى بمردند و بعضى كشته كشتند، و عبداللَّه با چند تن دیگر از اهل بیت خود زنده بود تا هنگامى كه محمّد و ابراهیم پسران او خروج كردند و مقتول گشتند و سَر ایشان را براى منصور فرستادند و منصور سر ابراهیم را براى عبداللَّه فرستاد آنگاه ایشان نیز در زندان بمردند و شهید گشتند.
سبط ابن الجوزى و غیره نقل كرده اند كه پیش از آنكه محمّد بن عبداللَّه كشته شود عامل منصور ابوعون از خراسان براى او نوشت كه مردم خراسان بیعت ما را مى شكنند به سبب خروج محمّد و ابراهیم پسران عبدالله، منصور امر كرد محمّد دیباج را گردن زدند و سر او را به جانب خراسان فرستاد كه اهل خراسان را بفریبند و قسم یاد كرد كه این سر محمّد بن عبداللَّه بن فاطمه بنت رسول خدا(صلى الله علیه و آله) است تا مردم خراسان از خیال خروج با محمّد بن عبداللَّه بیفتند(924) اكنون شروع كنیم به مقتل محمّد بن عبداللَّه محض.