فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

تقلید از دشمنان حرام است

جوانى به من گفت: آقا مى خواهم هیپى شوم، آیا حرام است؟ گفتم: نه، حلال است گفت: خیلى متشكرم. وقتى خداحافظى كرد به او گفتم: امّا تقلید از غرب حرام است، اگر خودت تصمیم بگیرى و زلفت را هر طور دوست دارى اصلاح كنى حلال است، امّا اگر نگاهت به كفّار و خارجى هاست، این خودباختگى و ذلّت حرام است.

طواف براى بینندگان

در حال طواف به یكى از وعّاظ یزد رسیدم. گفت: مى دانى به قصد چه كسانى طواف مى كنم؟ به قصد كسانى كه در طول تبلیغم پاى روضه هایم بوده اند. من هم از ایشان آموختم و از آن به بعد براى كسانى كه پاى تلویزیون برنامه «درسهایى از قرآن» را تماشا كرده اند طواف كرده ام. از كدام منظر؟ یكى از دوستان طلبه به من مى گفت: آقاى قرائتى! من مثل یك لامپ هستم و تو مثل خورشید! گفتم: چطور؟ گفت: من در مسجد براى صد نفر صحبت مى كنم و شما در تلویزیون براى چند میلیون. گفتم: این از یك منظر امّا منظر دیگر قیامت است، اگر هر دو خراب كرده باشیم، شما به خاطر در اختیار داشتن صد دل مؤاخذه مى شوید و من به خاطر چند میلیون دل! از من سؤال مى شود این همه دل را خداوند به تو داد، چرا تو یك دل به خدا ندادى؟!

دوستى به خاطر خدا

به حدیثى برخوردم خیلى شیرین و زیبا؛ پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله از كوچه اى عبور مى كرد كه كودكى به حضرت سلام كرد. پیامبر پاسخ سلام او را داد و از او پرسید: آیا مرا دوست دارى؟ كودك گفت: البتّه كه دوست دارم، شما رسول خدا هستى! پیامبر فرمود: مرا بیشتر دوست دارى یا خدا را؟ كودك گفت: شما را هم به خاطر خدا دوست دارم.