فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

ورزش باستانى

به مناسبتى در برنامه ورزشكاران باستانى شركت كردم. دقّت كردم دیدم تمام آداب آنها ریشه قرآن و حدیثى دارد. مثلاً با نام خدا وارد گود مى شوند، در حال ورزش ذكر خدا و ائمه را بر لب دارند، براى بزرگترها حریم نگه مى دارند، به سادات احترام مى گذارند، مردانگى را اصل مى دانند و ورزش را براى دستگیرى از مظلوم و كوبیدن ظالم مى آموزند.

تقلید از دشمنان حرام است

جوانى به من گفت: آقا مى خواهم هیپى شوم، آیا حرام است؟ گفتم: نه، حلال است گفت: خیلى متشكرم. وقتى خداحافظى كرد به او گفتم: امّا تقلید از غرب حرام است، اگر خودت تصمیم بگیرى و زلفت را هر طور دوست دارى اصلاح كنى حلال است، امّا اگر نگاهت به كفّار و خارجى هاست، این خودباختگى و ذلّت حرام است.

طواف براى بینندگان

در حال طواف به یكى از وعّاظ یزد رسیدم. گفت: مى دانى به قصد چه كسانى طواف مى كنم؟ به قصد كسانى كه در طول تبلیغم پاى روضه هایم بوده اند. من هم از ایشان آموختم و از آن به بعد براى كسانى كه پاى تلویزیون برنامه «درسهایى از قرآن» را تماشا كرده اند طواف كرده ام. از كدام منظر؟ یكى از دوستان طلبه به من مى گفت: آقاى قرائتى! من مثل یك لامپ هستم و تو مثل خورشید! گفتم: چطور؟ گفت: من در مسجد براى صد نفر صحبت مى كنم و شما در تلویزیون براى چند میلیون. گفتم: این از یك منظر امّا منظر دیگر قیامت است، اگر هر دو خراب كرده باشیم، شما به خاطر در اختیار داشتن صد دل مؤاخذه مى شوید و من به خاطر چند میلیون دل! از من سؤال مى شود این همه دل را خداوند به تو داد، چرا تو یك دل به خدا ندادى؟!