فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

كف زدن یا صلوات

در اجتماعى سخنرانى مى كردم، پس از سخنرانى عدّه اى كف زدند و عدّه اى صلوات فرستادند. گفتم: اگر به جاى كف زدن صلوات بفرستید، ضمن تشویق من، چیزى هم براى قیامت خود ذخیره كرده اید.

ورزش باستانى

به مناسبتى در برنامه ورزشكاران باستانى شركت كردم. دقّت كردم دیدم تمام آداب آنها ریشه قرآن و حدیثى دارد. مثلاً با نام خدا وارد گود مى شوند، در حال ورزش ذكر خدا و ائمه را بر لب دارند، براى بزرگترها حریم نگه مى دارند، به سادات احترام مى گذارند، مردانگى را اصل مى دانند و ورزش را براى دستگیرى از مظلوم و كوبیدن ظالم مى آموزند.

تقلید از دشمنان حرام است

جوانى به من گفت: آقا مى خواهم هیپى شوم، آیا حرام است؟ گفتم: نه، حلال است گفت: خیلى متشكرم. وقتى خداحافظى كرد به او گفتم: امّا تقلید از غرب حرام است، اگر خودت تصمیم بگیرى و زلفت را هر طور دوست دارى اصلاح كنى حلال است، امّا اگر نگاهت به كفّار و خارجى هاست، این خودباختگى و ذلّت حرام است.