فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

تأثیر مثال

شخصى به من گفت: آقاى قرائتى! در تلویزیون مثالى زدى كه مرا حسابى تكان داد! مَثَل این بود كه گفتى: اگر یك نوار ده تومانى داشته باشى حاضر نیستى صداى گربه روى آن ضبط كنى، ولى حاضرى روى نوار مغزت هر چرت و پرتى را ضبط كنى! چرا شنیدن دروغ و تهمت و غیبت و ... برایت بى اهمیّت است؟!

خداى قطار یا خداى ماشین

با قطار عازم سفرى بودم، یكى از مسافران گفت: قطار خیلى بهتر از ماشین است. گفتم: چطور؟ گفت: وقتى با ماشین مسافرت مى كنیم نمى دانیم كى مى رسیم و به سلامت خواهیم رسید یا نه؟ امّا با قطار معلوم است چه ساعتى به مقصد مى رسیم احتمال خطر هم نیست و «انشاء اللَّه» گفتن هم لازم ندارد! گفتم: راستى انسان عجب موجود مغرورى است! باید چند قطار از ریل خارج شود و چند هواپیما سقوط كند تا بداند خداى ماشین با خداى قطار و خداى هواپیما فرقى ندارد، انسان در هر حال فقیر ومحتاج خداست.

حسابرسى قیامت

سالروز تاسیس نهضت سواد آموزى به اتفاق همكاران خدمت حضرت امام خمینى قدس سره رسیدیم. باید گزارشى از كار نهضت ارائه مى دادم، من كه سالها در تلویزیون مثل بلبل حرف مى زدم در محضر امام دستپاچه شده تمام حرفها را به صورت ناقص گفتم و بعد از اتمام جلسه پیش خود گفتم: راستى قیامت چه خبر است؟ چگونه مى خواهیم در محضر خداوند و پیامبر حساب پس بدهیم؟