فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

تاثیر تبلیغ

زمان طاغوت براى جوانان و نوجوانان جلسه داشتم، شخصى به من گفت: زیاد خودت را خسته نكن اینها تا 18 سالگى به حرفهایت گوش مى كنند بعد یا به سربازى مى روند یا دانشگاه و در آن محیطهاى بزرگ غرق مسائل انحرافى و شهوانى مى شوند. به او گفتم: فایده حرفهاى من این است كه وقتى انسان فهمید حلال و حرام چیست؟ راه خدا و راه شیطان كدام است؟ بر فرض به انحراف كشیده شود، امّا باز مى گردد.

حصر فكرى و انحراف

در زندان به ملاقات گروهى از منافقین رفته بودم، وقتى به قسمت خواهران سر زدم و علّت زندانى شدنشان را پرسیدم گفتند: اصرار در طرفدارى از منافقین. گفتم: مرا مى شناسید گفتند: نه، گفتم: مگر تلویزیون نگاه نمى كنید گفتند: دستور داریم تلویزیون نگاه نكنیم!!

تأثیر مثال

شخصى به من گفت: آقاى قرائتى! در تلویزیون مثالى زدى كه مرا حسابى تكان داد! مَثَل این بود كه گفتى: اگر یك نوار ده تومانى داشته باشى حاضر نیستى صداى گربه روى آن ضبط كنى، ولى حاضرى روى نوار مغزت هر چرت و پرتى را ضبط كنى! چرا شنیدن دروغ و تهمت و غیبت و ... برایت بى اهمیّت است؟!