فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

ارزش معلّمى

مرحوم شهید مطهرى به من فرمود: من خیلى خوشحالم كه تو در تدریس و معلّمى فردى موفّق هستى و نگرانم كه مسئولیّت اجرایى به تو بدهند و از فیض معلّمى محروم شوى.

مانع خیر

در حدیث مى خوانیم كه با اعمال خود مانع خیر رسانى به دیگران نشوید. من براى چند جوان از یك صندوق قرض الحسنه وام گرفتم، متأسفانه به استثناى سه نفر بقیه قسطها را نپرداختند تا اینكه یك روز از صندوق زنگ زدند كه آقاى قرائتى خواهش مى كنیم دیگر كسى را براى وام معرّفى نكنید.

آدم تا آدم

در اتریش با گروهى از شیعیان مواجه شدم، رهبر آنها آقاى محمّد لنسل بود كه ابتدا مسیحى و سپس متمایل به ماركسیست و در میانه راه با مطالعه اسلام و انقلاب اسلامى ایران، شیعه شده بود و به ایران آمده، دست امام را بوسیده و راهى جبهه هاى نبرد شد. امّا از طرفى با آغاز جنگ افرادى بودند كه اسباب و اثاثیه شان را جمع كرده به تهران و شهرهاى دیگر یا حتّى به خارج رفتند و به نوعى فرار كردند. ببینید تفاوت آدم را تا آدم.