فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

جلسات فامیلى

در زمان طاغوت روزى شهید بهشتى به من زنگ زد كه با شما كار دارم. از قم به تهران آمده خدمت ایشان رسیدم. به من فرمود: ما هر جا جلسه اى تشكیل مى دهیم ساواك تعطیل مى كند، طرحى داریم كه مى خواهیم توسط شما پیاده كنیم و آن اینكه ما از هر فامیل فردى زبده را انتخاب مى كنیم تا شما براى این افراد یك دوره اصول عقاید بگوئید و آنها بنویسند، آنگاه این زبده ها شب جمعه و یا روز جمعه با افراد فامیل به عنوان دید و بازدید جلسه مى گذارند و درس ها را منتقل مى كنند. من نیز پذیرفتم وهمین كار را كردم.

ارزش معلّمى

مرحوم شهید مطهرى به من فرمود: من خیلى خوشحالم كه تو در تدریس و معلّمى فردى موفّق هستى و نگرانم كه مسئولیّت اجرایى به تو بدهند و از فیض معلّمى محروم شوى.

مانع خیر

در حدیث مى خوانیم كه با اعمال خود مانع خیر رسانى به دیگران نشوید. من براى چند جوان از یك صندوق قرض الحسنه وام گرفتم، متأسفانه به استثناى سه نفر بقیه قسطها را نپرداختند تا اینكه یك روز از صندوق زنگ زدند كه آقاى قرائتى خواهش مى كنیم دیگر كسى را براى وام معرّفى نكنید.