فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

كراوات نشانه هیچ

ماه رمضان سال 70 براى تبلیغ به چند كشور اروپایى سفر كردم. در كشور اتریش مقاله اى را به من نشان دادند كه درباره كراوات بود. در این مقاله آمده بود كه بى خاصیّت ترین و بى معناترین لباس، كراوات است، چون نشان دهنده هیچ چیز نیست، نه نشان دهنده تحصیلات است، نه شغل، نه گرم مى كند و نه سرد. جالب این كه اروپا در حال برگشت است، امّا بعضى در ایران آرزو مى كنند كه ولو نیم ساعت هم شده براى حضور در یك جشن، كراوات بزنند.

كلاس روى خاك

در هندوستان ملاقاتى داشتیم با وزیر آموزش و پرورش. ایشان مى گفت: ما در هند هفتاد هزار مدرسه داریم كه نیمكت و حصیر ندارد. یعنى بچه هاى هندى روى خاك مى نشینند و درس مى خوانند و دكتر به دنیا صادر مى كنند. قدر امكانات خود را بدانیم و درست درس بخوانیم.

درخت مقدّس

در موزه جنگ كره شمالى درختى نیم سوخته را دیدم. پرسیدم: این درخت چیست؟ گفتند: این درخت مقدّس است، زیرا در زمان جنگ یك ماشین سرباز زیر این درخت بوده اند، وقتى كه هواپیماهاى دشمن، منطقه را بمباران مى كنند، یكى از بمب ها روى این درخت مى افتد و این درخت خودش مى سوزد، امّا سربازان كنارش سالم مى مانند. عجیب است، در كشورى بى دین، درخت بى جانى كه خود سوخته و آتش گرفته ولى چند سرباز را محافظت كرده مقدّس مى دانند، امّا وقتى ما امام حسین قدس سره را كه براى حیات انسان و انسانیّت سوخت، تقدیس مى كنیم، براى بعضى جاى سؤال و اعتراض است!