فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

محاسبات غلط

رئیس یكى از هیئت هاى عزادارى نزد من آمد وگفت: براى امسال واعظى خوش صدا مى خواهیم. گفتم سواد؟ گفت: سواد مهم نیست، ما مى خواهیم مجلس شلوغ بشود و كارى به سواد نداریم. ما حساب كرده ایم اگر آبگوشت بدهیم، 200 نفر مى آید، با برنج 400 نفر، امّا اگر یك آقاى خوش صدا بیاید 700 نفر جمع مى شوند!

كراوات نشانه هیچ

ماه رمضان سال 70 براى تبلیغ به چند كشور اروپایى سفر كردم. در كشور اتریش مقاله اى را به من نشان دادند كه درباره كراوات بود. در این مقاله آمده بود كه بى خاصیّت ترین و بى معناترین لباس، كراوات است، چون نشان دهنده هیچ چیز نیست، نه نشان دهنده تحصیلات است، نه شغل، نه گرم مى كند و نه سرد. جالب این كه اروپا در حال برگشت است، امّا بعضى در ایران آرزو مى كنند كه ولو نیم ساعت هم شده براى حضور در یك جشن، كراوات بزنند.

كلاس روى خاك

در هندوستان ملاقاتى داشتیم با وزیر آموزش و پرورش. ایشان مى گفت: ما در هند هفتاد هزار مدرسه داریم كه نیمكت و حصیر ندارد. یعنى بچه هاى هندى روى خاك مى نشینند و درس مى خوانند و دكتر به دنیا صادر مى كنند. قدر امكانات خود را بدانیم و درست درس بخوانیم.