فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

خواندن حدیث با خوردن كاهو و شیره

در زمان طاغوت، برادرم در پادگانى خارج از شهر در حال خدمت سربازى بود. روزى به دیدن او رفتم و به وى پیشنهاد كردم كه داخل پادگان شده، براى سربازها حدیث بخوانم: گفت: اجازه نمى دهند، گفتم: سربازان همشهرى و كاشانى را جمع كن تا به عنوان دیدار با آنان، حدیث بخوانم. گفت: اگر مسئولان و مأموران بفهمند، آنها را اذیّت خواهند كرد. شما به این كه من یا آنها را آزار دهند، راضى نشوید. اما من بر این كار كه وظیفه تبلیغى خود مى دانستم، اصرار مى كردم. بالاخره طرحى به فكرم رسید، به شهر برگشتم و مقدار زیادى كاهو و شیره و سكنجبین آماده كردم و دوباره به پادگان برگشتم و گفتم: شما جمع شوید به عنوان خوردن كاهو، من هم حدیث مى خوانم. برادرم گفت: باز اگر بفهمند كه شما حدیث مى خوانید، مشكل ایجاد خواهند كرد. گفتم: گروه، گروه با فاصله چند مترى، پشت به یكدیگر بنشینید. خلاصه در آن محیط ترس و خفقان با این نقشه و طرح، توانستم چند آیه قرآن و حدیث براى آنان بخوانم.

گول ظاهر را نخوریم

در سفرى كه براى مأموریّت به یكى از كشورهاى اروپایى رفته بودم، در فرودگاه یك ایرانى كه با دیدن آنجا خود را باخته بود گفت: آقاى قرائتى دیدى چقدر این كشور تمیز و مرتّب است؟! گفتم: اتفاقاً این چنین نیست كه به ظاهر مى بینى! تعجب كرد، گفتم: تعجبى ندارد، در این كشور نزدیك به 45 میلیون سگ نزدیك به جمعیّت كل كشورشان، در خانه و محله و اتاق زندگى آنان وجود دارد، حال شما ادرار و مدفوع سگ را با زباله هاى خیابان هاى ایران، به آزمایشگاه بدهید. ببینید كدام یك براى زندگى و سلامتى انسان خطرناك تر است! آن شخص جوابى نداشت كه به من بدهد و ساكت و آرام شد.

فرودگاه چین

در زمان جنگ تحمیلى، سفرى به چین داشتم. هنگام برگشتن در فرودگاه، عدّه اى ازتاجران نشسته بودند. تا من وارد سالن انتظار شدم و مرا شناختند؛ صلواتى ختم كردند كه من از نحوه آن فهمیدم این نوعى انتقاد و اعتراض است. بعد یكى از آنان كنار من نشست و گفت: آقاى قرائتى! ممكن است ما ساك شما را ببینیم. من متوجّه شدم كه آنها فكر مى كنند ما هم تجارت مى كنیم. ساك را به او دادم و او هم در مقابل همه ساك را باز كرد، دیدند یك مقدارى كتاب و یادداشت و لباس است. تعجب كردند وباز یك صلواتى ختم كردند كه فهمیدم این صلوات از روى علاقه، صمیمیّت ومحبّت است!