فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

احترام به بچه ها

در ایام محرم منبر رفته بودم كه گروهى از شخصیّت هاى مملكتى وارد مجلس شدند. یك نفر آمد و چند نفر بچه ها را از جلو مجلس بلند كرد تا آنها بنشینند. به محض اینكه این صحنه را دیدم گفتم: كسى حق ندارد بچه ها را بلند كند مگر اینكه خودشان به خاطر احترام بلند شوند! متأسّفانه در مجالس ما به بچه ها زیاد بى اعتنایى مى شود.

مَحَك زدن خود

مرحوم شهید بهشتى یك روز به من گفت: آیا درباره ریشه و انگیزه و نیّت سخنرانى هایت فكر كرده اى و خود را محك زده اى؟ گفتم: چطور؟ فرمود: كجا كلاس دارى؟ گفتم: كاشان. فرمود: در مسیر قم تا كاشان درباره انگیزه و نیّت خود فكر كنید، خیلى مى تواند كارگشا باشد كه آیا این سخنرانى جهت توقّعات مردم است یا موقعیّت زمان، یا احتیاج مردم یا تحت تأثیر جوّ اجتماعى و یا...؟!

غروب آفتاب، مطالعه ممنوع

حدیثى را نزد دكترى چشم پزشك خواندم كه غروب آفتاب، مطالعه نكنید كه براى چشم ضرر دارد. ایشان گفت: اتّفاقاً از نظر طبّ نیز این مطلب ثابت شده است كه در سیستم بینایى چشم دو نوع سلّول داریم، سلّول هاى مخروطى و سلّول هاى استوانه اى كه روز و شب شیفت عوض مى كنند. سلّول هایى كه غروب آفتاب مى آیند سلّول هاى سُست و تنبل هستند، لذا مطالعه در آن زمان به بینایى چشم ضرر مى زند.