فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

همّت بلند

تلویزیون تماشا مى كردم كه خبرنگار از جوان بسیجى پرسید آرزوى شما چیست؟ گفت: آرزویم این است كه پرچم اسلام در دنیا به اهتزاز در آید. كفش و لباس او ممكن بود هزار تومان هم نیارزد، ولى همّتش چقدر بلند بود. كسانى هم هستند میلیونها سرمایه دارند، امّا همّتشان كم است.

احترام به بچه ها

در ایام محرم منبر رفته بودم كه گروهى از شخصیّت هاى مملكتى وارد مجلس شدند. یك نفر آمد و چند نفر بچه ها را از جلو مجلس بلند كرد تا آنها بنشینند. به محض اینكه این صحنه را دیدم گفتم: كسى حق ندارد بچه ها را بلند كند مگر اینكه خودشان به خاطر احترام بلند شوند! متأسّفانه در مجالس ما به بچه ها زیاد بى اعتنایى مى شود.

مَحَك زدن خود

مرحوم شهید بهشتى یك روز به من گفت: آیا درباره ریشه و انگیزه و نیّت سخنرانى هایت فكر كرده اى و خود را محك زده اى؟ گفتم: چطور؟ فرمود: كجا كلاس دارى؟ گفتم: كاشان. فرمود: در مسیر قم تا كاشان درباره انگیزه و نیّت خود فكر كنید، خیلى مى تواند كارگشا باشد كه آیا این سخنرانى جهت توقّعات مردم است یا موقعیّت زمان، یا احتیاج مردم یا تحت تأثیر جوّ اجتماعى و یا...؟!