فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

منیّت در انتخاب

به نماینده اى خیلى علاقه داشتم و در نوبت اوّل به او رأى دادم، امّا دیگر به او رأى نمى دهم، چون پس از اینكه در نوبت دوّم رأى نیاورد، با كمال بى حیایى گفت: انتخابات آزاد نبود! یعنى حاضر شد براى آبروى خودش، میلیون ها رأى را بى اعتبار كند!

همّت بلند

تلویزیون تماشا مى كردم كه خبرنگار از جوان بسیجى پرسید آرزوى شما چیست؟ گفت: آرزویم این است كه پرچم اسلام در دنیا به اهتزاز در آید. كفش و لباس او ممكن بود هزار تومان هم نیارزد، ولى همّتش چقدر بلند بود. كسانى هم هستند میلیونها سرمایه دارند، امّا همّتشان كم است.

احترام به بچه ها

در ایام محرم منبر رفته بودم كه گروهى از شخصیّت هاى مملكتى وارد مجلس شدند. یك نفر آمد و چند نفر بچه ها را از جلو مجلس بلند كرد تا آنها بنشینند. به محض اینكه این صحنه را دیدم گفتم: كسى حق ندارد بچه ها را بلند كند مگر اینكه خودشان به خاطر احترام بلند شوند! متأسّفانه در مجالس ما به بچه ها زیاد بى اعتنایى مى شود.