فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

مراسم استقبال

در خدمت رئیس جمهورِ وقت حضرت آیت اللَّه خامنه اى وارد یكى از كشورهاى آفریقایى شدیم در مراسم استقبال، توپ شلیك شد. گفتم: صداى توپ براى چیست؟ گفتند: علامت احترام است، گفتم: چند تا؟ گفتند: هر كس به فراخور جایگاهش؛ براى رئیس جمهور 21 گلوله توپ، براى نخست وزیر 19 گلوله و... گفتم: براى من چند گلوله؟ دوستان گفتند: براى تو یك تیركمان!!

تجلیل از اساتید

در یكى از شهرهاى استان خراسان سخنرانى مى كردم، پس از سخنرانى یكى از مستمعین گفت: آفرین چقدر بحثت زیبا بود!
گفتم: آفرین به اساتید و پیرمردهاى حوزه كه علوم خود را به ما آموخته و درس داده اند.

آزمایش خودخواهى

شب از نیمه گذشته بود كه وارد حرم امام رضا علیه السلام شدم، یكى از خادمان حرم به من گفت: امشب كشیك من است مى خواهى بعد از اینكه درب هاى حرم را بستند تو داخل حرم بمانى؟ گفتم: آرزو دارم. حرم خلوت شد كنار ضریح مطهر نشستم و شروع به دعا خواندن كردم، همین كه مشغول راز و نیاز شدم به خود گفتم: آیا دوست دارى درهاى حرم باز شود و دیگران هم وارد شوند؟ گفتم: نه! در فكر فرو رفتم و گفتم: این هم نوعى خودخواهى است!