فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

اخلاص در عمل

مدّتى در درس آیت اللَّه حاج مرتضى حائرى یزدى فرزند مؤسّس حوزه علمیه قم شركت مى كردم، روزى استاد به من فرمود: اگر كارت براى خدا نباشد، روز قیامت خواهى گفت: اى كاش خوابیده بودم و كارى نمى كردم.

به حساب قیامت

روزى از دوست مهندسم پرسیدم: براى قیامتت چه مى كنى؟ چیزى گفت كه به حال او غبطه خوردم. گفت: هر پانزده روز یك مرتبه ماشینى كرایه مى كنم و بچّه هاى یتیم را به پاركِ بازى مى برم و برایشان بستنى مى خرم و پس از تفریحى چند ساعته برمى گردیم، من این كار را به حساب قیامتم گذاشته ام.

غفلت هاى ما

به نمازجماعت بسیار با شكوه وشلوغى در مشهد رفته بودم. با خود گفتم: الآن بهترین موقعیّت براى تبلیغ است ببینم چگونه از آن استفاده مى كنند. نماز كه تمام شد دیدم یك نفر از پشت بلندگو اعلام كرد: توجّه! توجّه! دیشب بعد از نماز یك لنگه كفش گمشده است هر كس ... تأسف خوردم بر غفلت هاى خودمان.