فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

طبابت نمونه!

براى مداوا به دكترى مراجعه كردم، آقاى دكتر دستور دادند: شما باید صبح ها زرده تخم مرغ، ظهرها كباب برگ و شب ها كره عسل بخورید. گفتم: آقاى دكتر! لطفاً آدرس منزلتان را بنویسید. با تحیّر آدرس را نوشت و نمى دانست قصّه چیست؟ به او گفتم: چون این رژیمِ غذایى تنها در خانه شما پیدا مى شود. دكتر گفت: به خدا در خانه ما هم این خبرها نیست!

اخلاص در عمل

مدّتى در درس آیت اللَّه حاج مرتضى حائرى یزدى فرزند مؤسّس حوزه علمیه قم شركت مى كردم، روزى استاد به من فرمود: اگر كارت براى خدا نباشد، روز قیامت خواهى گفت: اى كاش خوابیده بودم و كارى نمى كردم.

به حساب قیامت

روزى از دوست مهندسم پرسیدم: براى قیامتت چه مى كنى؟ چیزى گفت كه به حال او غبطه خوردم. گفت: هر پانزده روز یك مرتبه ماشینى كرایه مى كنم و بچّه هاى یتیم را به پاركِ بازى مى برم و برایشان بستنى مى خرم و پس از تفریحى چند ساعته برمى گردیم، من این كار را به حساب قیامتم گذاشته ام.