فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

نصیحت شهید بهشتى

اوئل كارم بود كه پاى تخته سیاه براى جوانها برنامه اجرا مى كردم. شهید بهشتى از آلمان به ایران آمده بود، به همراه دوستان و جمعى از فضلاى قم به زیارت ایشان رفتیم. به ایشان عرض كردم: شما براى جوانهاى آلمان چه مى گفتید تا من نیز براى جوانان كاشان بگویم؟ همه حضّار خندیدند غیر از خود ایشان كه با چهره اى جدّى فرمود: جوانان با هم فرقى ندارند، همه داراى فطرتى پاك هستند. آنچه باعث هدایت جوانهاى آلمان مى شود، باعث هدایت جوانان كاشان نیز هست. آنگاه به من نصیحتى كرده و فرمودند: آقاى قرائتى! اگر بتوانید در تبلیغ دین، خرافات را از آن جدا كنید، كار مهمّى انجام داده اید.

تعظیم شعائر

خداوند توفیق داد چند سال روز عاشورا در كربلا بودم. در آنجا رسم بود در روز عاشورا به یاد خیمه هاى امام حسین علیه السلام خیمه هایى را بر پا مى كردند و غروب عاشورا آنها را آتش مى زدند. پرسیدم: آیا این كار اسراف نیست؟ گفتند: اگر بخواهیم وحشى گرى بنى امیّه و مظلومیّت اباعبداللَّه الحسین علیه السلام را به خوبى نمایش دهیم، خرج دارد و این تعظیم شعائر است.

مسلمان واقعى

در سفرى در محضر رئیس جمهورِ وقت، حضرت آیت اللَّه خامنه اى، به چند كشور آفریقایى وارد شدیم و شرط این بود كه هنگام پذیرائى و سر سفره نباید شراب باشد. در یكى از مساجدى كه براى من برنامه سخنرانى گذاشته بودند، قبل از سخنرانى شخصى بلند شد و گفت: مسلمان واقعى ایرانى ها هستند. گفتم: چطور؟ گفت: چون ما بیاد داریم بارها رهبران كشورهاى اسلامى به كشور ما آمده اند، امّا جرأت نكرده اند با قاطعیّت بگویند نباید شراب باشد، امّا مسئولین ایرانى این كار را كردند.