فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

ریا یا نمایش بندگى خدا

به آقاى رسول خادم، قهرمان كشتى ایران گفتم: بعد از اینكه در امریكا بر حریف خود پیروز شدى حاضرى یك سجده شكر بجا آورى؟ گفت: ریا نمى شود؟ گفتم: بعضى عبادت ها با تظاهر همراه است، مثل اذان و نماز جماعت، از طرفى آن ریایى حرام است كه خودت را مطرح كنى، امّا اگر ضعف و بندگى خود وبزرگى خدا را نشان دادى، آن هم بعد از پیروزى بر حریف خود و در كشور كفر، این دیگر ریا نیست.

امداد الهى

غالباً برنامه درسهایى از قرآن حدود یك ماه قبل از پخش، تهیه و تدوین و ضبط مى شود. وقتى فتواى حضرت امام در مورد قتل سلمان رشدى صادر شد گفتم باید برنامه اى ویژه تهیه كنم، امّا فرصتى براى تحقیق نبود، هر چه فكر كردم مطلبى بیادم نیامد. با همكاران و دوستان تماس گرفتم یكى گفت: مریضم، یكى مسافر، یكى ... حالتى خاص به من دست داده بود، وارد كتابخانه شدم و گفتم: خدایا! صحبت از حمایت از رسول توست، من هم چیزى بلد نیستم، خودت كمكم كن. قسم یاد مى كنم كه آن شب به سراغ هر كتابى رفتم و باز كردم همان صفحه و مطلبى مى آمد كه مى خواستم، گویا خداوند فرشته ها را به كمك من فرستاده بود.

نصیحت شهید بهشتى

اوئل كارم بود كه پاى تخته سیاه براى جوانها برنامه اجرا مى كردم. شهید بهشتى از آلمان به ایران آمده بود، به همراه دوستان و جمعى از فضلاى قم به زیارت ایشان رفتیم. به ایشان عرض كردم: شما براى جوانهاى آلمان چه مى گفتید تا من نیز براى جوانان كاشان بگویم؟ همه حضّار خندیدند غیر از خود ایشان كه با چهره اى جدّى فرمود: جوانان با هم فرقى ندارند، همه داراى فطرتى پاك هستند. آنچه باعث هدایت جوانهاى آلمان مى شود، باعث هدایت جوانان كاشان نیز هست. آنگاه به من نصیحتى كرده و فرمودند: آقاى قرائتى! اگر بتوانید در تبلیغ دین، خرافات را از آن جدا كنید، كار مهمّى انجام داده اید.