فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

احتجاج در پاكستان

گردهمایى بسیار مهمى در پاكستان بود. من هم با دعوت در آن جلسه شركت كرده بودم. هرچند بعضى ها تعریف هایى درباره شیعه داشتند، ولى اكثراً علما و دانشمندان اهل سنّت بودند و بر ضدّ شیعه صحبت مى شد. نوبت به من رسید، فكر كردم چه بگویم، رفتم پشت تریبون وگفتم: نه شیعه و نه سنّى! همه خوشحال شده و برایم كف زدند. بعد گفتم: البته براى شیعه بودنم سه دلیل از قرآن دارم:
اوّل: قرآن مى فرماید: «السّابقون السّابقون اولئك المقرّبون»(واقعه 10-11) حضرت على و امام حسن و امام حسین علیهم السلام از سابقین هستند و ائمه چهارگانه اهل سنت (اعمّ از مالكى، شافعى، حنبلى و حنفى) همه از متأخّرین مى باشند.
دوّم: قرآن مى فرماید: «و لاتحسبنّ الّذین قُتلوا فى سبیل اللَّه اَمواتا»(آل عمران، 196) و «فضل اللَّه المجاهدین على القاعدین»(نساء 95) تمام پیشوایان شیعه، جهاد كرده و در راه خدا شهید شده اند، ولى ائمّه چهارگانه اهل سنت چطور؟
سوّم: قرآن درباره اهل بیت علیهم السلام مى فرماید: «انّما یرید اللَّه لیُذهب عنكم الرّجس اهل البیت و یُطهّركم تطهیراً»(احزاب 33) ولى درباره ائمه چهارگانه یك آیه هم نداریم. دوباره كف زدند و مرا تشویق كردند.

پیروى از امام رضاعلیه السلام

قبل از انقلاب براى تبلیغ و كلاسدارى به شهرستان خوانسار رفتم، امّا از جلسات استقبالى نشد. یك روز در حمّام عمومى بودم كه جوانى براى زدن كیسه به پشتش از من كمك خواست. یك لحظه به ذهنم رسید كه امام رضاعلیه السلام هم در حمام چنین كارى كرد. بدون تأمل كیسه و صابون را گرفته و كمك كردم. من زودتر از او از حمّام بیرون آمده ولباسهایم را پوشیدم، او وقتى مرا با لباس روحانیّت دید جلو آمد و شروع به عذرخواهى كرد. گفتم: اشكالى ندارد، من به وظیفه ام عمل كرده ام. پول حمام او را هم حساب كردم. از حمّام كه بیرون آمدیم گفت: حاج آقا! مرا خجالت دادید، من هم باید براى شما كارى بكنم. گفتم: من احتیاجى ندارم، ولى داستان آمدنم به خوانسار و استقبال نكردن از كلاس را برایش تعریف كرده و از هم جدا شدیم. از آن روز به بعد دیدم جلسه شلوغ شد و جوانان بسیارى شركت كردند، متوجّه شدم كه این به بركت تقلید از امام رضاعلیه السلام و تأثیرپذیرى و پى گیرى آن جوان بوده است.

قرائتى خطشكن

در زمان ریاست جمهورىِ مقام معظم رهبرى، به عنوان هیأت همراه به چند كشور رفته بودیم. در یكى از كشورها در هتل محلّ اقامت ما استخرى بود، در حضور همه شخصیّت ها و حتّى آنها كه از آن كشور بودند، به استخر پریدم و بعد از من بقیّه نیز آمدند و گفتند: چه خوب شد شما خط شكنى كردى، ما هم مى خواستیم ولى خجالت مى كشیدیم.