فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

تفسیر به روز

در اردبیل جلسه تفسیر براى جوانان برگزار نمودم، عدّه اى از جوان ها گفتند: حاج آقا! تفسیر براى پیرمردهاست، براى ما مطالب روز بگوئید. من فهمیدم آنهایى كه قبلاً تفسیر گفته اند، بدون رعایت حال مستمعین بوده است زیرا تفسیر باید جورى باشد كه هر كس به حدّ ظرفیّت و كشش خود بتواند استفاده كند، حتّى بچه ها هم مى توانند تفسیر داشته باشند. زیرا پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله با همین داستان هاى قرآن، عمارو اسامه و سلمان و ابوذر تربیت كرد. همانجا براى جوان ها تفسیر سوره یوسف را شروع كردم و به این شكل گفتم كه:
یوسفى بود؛ جوانها! شما همه یوسفید.
او را بردند؛ شما را هم مى برند.
به اسم بازى بردند؛ شما را هم به اسم بازى مى برند... .

ترویج اسلام نه حزب و خط

براى سخنرانى در شهرى 20 شب دعوت شده بودم، بعد از 5 شب فهمیدم براى رقابت و خط بازى از جلسه من سوء استفاده مى شود. از آنان خداحافظى كردم. گفتند: شما قول داده اید! گفتم: من مروّج اسلام هستم، نه وسیله هوسهاى این و آن.

هر گروهى نیازمند چیزى

شب احیاى ماه رمضان به مسجدى دعوت شدم. جمعیّت زیاد بود، آنها را بر اساس سن و سال از هم جدا كردم: پیرمردها را براى خواندن دعاى جوشن به یك گوشه و میانسال ها را براى درست كردن نماز وحمد وسوره به گوشه اى دیگر و جوانان ونوجوانان را براى آموزش اصول عقائد در گوشه دیگرى قرار دادم. رئیس هیئت گفت: مجلس ما را بهم زدى! گفتم: بنا نیست در سنّت هاى نادرست خورد شویم، باید تسلیم روشهاى درست واصلاحى باشیم.