فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد اول

حاج شیخ محسن قرائتی

جشن عمّامه گذارى

رسم است كه طلاب علوم دینى و حوزه علمیه، براى عمّامه گذارى جشن مى گیرند. مقدارى سهم امام داشتم و موقع عمّامه گذاریم بود، رفتم خدمت آیة اللَّه العظمى گلپایگانى قدس سره عرض كردم اجازه مى دهید از این سهم امام براى جشن عمّامه گذارى استفاده كنم؟ ایشان فرمودند: ما كه براى عمّامه گذارى جشن نگرفتیم، مُلاّ نشدیم؟!

توكّل بر خدا

مى خواستم در قم براى طلبه ها كلاسى به سبك جدید بگذارم، كسى نبود تبلیغ كند و خودم هم معتقد بودم كه این روش كلاسدارى براى آنها مفید است. لذا اطلاعیه اى را روى كاغذ نوشتم و چند كپى از آن گرفته و آمدم درب فیضیه تا به دیوار بچسبانم. یكى از اساتید دلش براى من سوخت، با اصرار اطلاعیه را از من گرفت كه بچسباند، طلبه ها وقتى آن استاد را دیدند، همه برگه ها را از من گرفتند و پخش كردند. پس از آن بحمداللَّه كلاس برگزار گردید.

تبلیغ ناموفّق

اوائل طلبگى ام به روستایى جهت تبلیغ اعزام شدم، آنها مقیّد بودند كه مبلّغ باید خوب و خوش صدا مصیبت بخواند و چون من نمى توانستم، عذر مرا خواستند و من نیز آنجا را ترك كردم.