فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

نماز باران

حدود پنجاه سال قبل در قم مدّت زیادى باران نیامد و خشكسالى مردم را تهدید مى كرد. مردم جمع شدند و خدمت آیت اللّه خوانسارى رسیدند و از ایشان خواستند نماز باران بخوانند.
مردم قم به امامت آیت اللّه خوانسارى براى نماز باران حركت كردند. در آن زمان انگلیسى ها در قم قرارگاهى داشتند. وقتى این حركت را دیدند مسخره كردند و گفتند: آخوندها به جاى نماز باران، نماز برف مى خوانند و برف هم بر سر خودشان مى بارد. (مرادشان عمّامه هاى سفید بود)
امّا به كورى چشم كفّار، بعد از این نماز، چنان بارانى بارید كه سابقه نداشت.