فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

زمان مناسب

یكى از دوستان مى گفت: در مراسم سینه زنى جوانى را دیدم كه زنجیر طلا به گردن آویخته و حسین، حسین! مى گوید. به او گفتم: آقا! این دستى كه براى حسین به سینه مى زند، چقدر خوب است از حرام دورى كند و دل امام حسین را خوش كند و این زنجیر طلا را از گردن در آورد.
گفت: چشم آقا و زنجیر را در آورد.

بزرگ ولى ساده

حضرت امام خمینى قدس سره در پاسخ نامه آیةاللَّه خامنه اى و رفسنجانى نوشتند كه مصلاى تهران بزرگ باشد، امّا ساده، به طورى كه هر كس وارد مصلَّى مى شود یاد مساجد صدر اسلام بیفتد.

قداست مسجد

عالمى بزرگوار را در نجف دیدم كه هنگام ورود به مسجد، درب مسجد را مى بوسید و وقتى از مسجد بیرون مى رفت، باز درب مسجد را مى بوسید.
این كار نشان دهنده مقدّس بودن مسجد است.