فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

قضاوت عجولانه

در دوران جنگ یكى از برادران رزمنده مرخصى گرفته وارد شهر خود شد. همین كه به منزلش نزدیك شد دید همسرش بدون حجاب داخل كوچه است، نزدیكتر شد دید مردى هم داخل خانه است! خشمگین شده به او حمله كرد. غافل از اینكه در خانه مارى پیدا شده و همسرش وحشت زده از خانه بیرون دویده و مرد همسایه داخل خانه رفته تا مار را بگیرد!

مبارزه با شیطان

كاسبى بود در بازار كاشان كه به شاگرد خود مى گفت: اگر مشترى آمد و قیمت جنس را پرسید و من دروغ گفتم، تو به صورت من تف بینداز تا من دست به چنین كارى نزنم. قرار ما این است اگر اینكار را كردى نصف مغازه ام را به تو مى دهم و اگر در برابر انحراف و عمل شیطانى من سكوت كنى اخراجت مى كنم.

حافظ قرآن یا محافظ قرآن

در سرزمین حجاز از یكى از شخصیّت هاى ایران پرسیدند: شما در ایران چند نفر حافظ قرآن دارید؟ گفته بود: ما حافظ قرآن كم داریم، امّا محافظ قرآن زیاد!!