فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

حقّ كتاب

به منزل استاد بزرگوارم آیت اللَّه ستوده قدس سره رفته بودم. به ایشان گفتم: چرا اینقدر تعداد كتاب هاى شما كم است شاید از پنجاه جلد كمتر بود. فرمود: به آقا ضیاء عراقى گفتند: كتاب هاى شما همین چند تاست؟ گفت: بله، از همین چند تا هم شرمنده هستم. چون ممكن است نتوانم حقشان را ادا كنم.

حقّاً كه تو محقّقى

عالم بزرگوار شیعه مرحوم محقّق در خواب دید كه كسى به او مى گوید: فردا صبح، به اوّلین كسى كه وارد مسجد مى شود احترام كن.
از خواب برخاسته هنگام صبح به مسجد رفت، دید سگى وارد شد. آقا، سگ را از مسجد بیرون راند. شب بعد مجدداً در خواب به او گفتند: مگر به تو نگفتیم اوّلین موجودى كه وارد مسجد مى شود احترام كن؟ روز دوّم كه وارد مسجد شد باز سگى آمد او هم سگ را از مسجد راند. تا چند روز این واقعه تكرار شد و محقّق به وظیفه اش عمل مى كرد و مى فرمود: من بیدارى را فداى خواب نمى كنم، از نظر فقهى سگ نجس است و نباید گذاشت وارد مسجد شود.
پس از آن به او خطاب شد: حقّا كه تو محقّقى.

بى سواد حكیم

یكى از دوستان روحانى مى گفت: با اتوبوس در حال مسافرت بودم، افكار گوناگون به من هجوم آورده بود، با حالتى خاص این شعر را زمزمه كردم:
«الهى جسم و جانم خسته گشته *** درِ رحمت به رویم بسته گشته »
فرد به ظاهر بى سوادى كه در كنارم نشسته بود رو كرد به من وگفت: جسم وجانت خسته گشته برو بخواب، ضمناً درِ رحمت خدا هم بر كسى بسته نگشته. از حرف خود خجالت كشیدم.