فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

مظلومیّت امام حسین علیه السلام

در زمان ستمشاهى رضاخان، روضه خوانى ممنوع بود، پدران ما از مجالس روضه خوانى مخفى ومحرمانه خاطرات جالبى تعریف مى كردند.
یكى از بزرگان مى گفت: در قم زیرزمین هاى خانه ها را به هم متّصل كرده بودند و مخفیانه در ساعتى خاص جمع مى شدند و روضه مى خواندند. روزى آیت اللَّه خوانسارى در راهرو یكى از زیرزمین ها آنقدر گریه كرد كه غش كرد ومى فرمود: چقدر امام حسین علیه السلام مظلوم است كه ما نمى توانیم حتّى علنى برایش اشك بریزیم!

عوامى گرى

مرحوم آیت اللَّه العظمى بروجردى به عزاداران هیئتى فرمودند: بعضى از كارهاى شما هنگام عزادارى خلاف شرع است، انجام ندهید. آنها گفتند: سالى 360 روز ما مقلّد شما هستیم، سالى چند روز هم شما مقلّد ما باش!

اعتراف به اشتباه

در منزل آیت اللَّه العظمى بروجردى در جلسه اى علما جمع شده بودند. یكى از علماى تهران هم مهمان جلسه بود، موضوعى علمى مطرح شد، علماى قم و آیت اللَّه بروجردى یك نظر داشتند و این عالم تهرانى نظرى خلاف آنها، جلسه تمام شد پس از چند روز مرجع بزرگوار متوجّه شد كه حق با آن عالم تهرانى است، لذا در نامه اى به او نوشت: حق با شما بوده است و با كمال بزرگوارى به اشتباه خود اقرار كرد.