فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

حج یا جهاد

تیمسار بابائى هنگام سفر حج، به اتّفاق همسرش تا پاى پلكان هواپیما آمد، امّا همسرش را فرستاد و خودش برگشت. همسرش گفت: شما هم واجب الحج هستى. گفت: حج واجب است، جهاد هم واجب است، امّا در شرائط كنونى تكلیف من جهاد است، به جبهه برگشت و در روز عید قربان به شهادت رسید.

سیره سلیمانى

شخصى از روى انتقاد به من گفت: بعد از شاه چشمم به شما روحانیون روشن، شاه از ارتش سان مى دید شما هم سان مى بینید، این سیره اى شاهانه است. گفتم: نه خیر، این سیره اى سلیمانى است، چرا كه قرآن در آیه 17 سوره نمل مى فرماید:
«وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ» حضرت سلیمان هرروز از لشگریانش سان مى دید و حضور و غیاب مى كرد.

امام جماعت نمونه

هنگامى كه در مسجدى حضور جوانان را مى بینم خوشحال مى شوم و بدنبال دلیل آن مى روم. گذرم افتاد به مسجدى پرجوان در شمیران، وقتى پیگیرى كردم دیدم امام جماعت مسجد سالى چند بار عكس شاگردان ممتاز را تهیه و در تابلویى خارج از مسجد در معرض دید عموم به نمایش مى گذارد. دانش آموزان جذب این كار شده به مسجد مى آمدند.