فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

غیرت دینى

پس از صدور فرمان قتل سلمان رشدى، مسئولان سیاست خارجى كشور خدمت حضرت امام رسیده عرض كردند: آقا این فتواى شما با قوانین دیپلماسى و موازین بین المللى سازگار نیست. امام فرمود: به درَك، آبروى رسول اللَّه رفت، هر چه مى خواهد به هم بخورد. اى كاش خودم جوان بودم، مى رفتم او را مى كشتم!

مسئولیّت علما

پیرزنى در قم با نخ ریسى خود، خمس وسهم امامش را نزد آیت اللَّه حجّت مى آورد، وقتى مى خواست از اتاق بیرون رود عقب عقب مى رفت و خیره خیره به آقا نگاه مى كرد، آقا دلیلش را پرسید؟
پیرزن گفت: مى خواهم خوب قیافه شما را در خاطرم نگهدارم و روز قیامت شما را تحویل خدا بدهم و بگویم: خدایا! من جان كندم و خمس و سهم امامم را به این آقا دادم تا از دینم حفاظت كند، حال اگر او در این راه كم گذاشته او را مؤاخذه كن.
مرحوم آیت اللَّه حجّت خمس را زمین گذاشت و زار زار گریه كرد.

بى اعتنایى به پست و مقام

انتخابات مجلس خبرگان بود، یكى از نامزدها مرحوم آیت اللَّه خاتمى از استان یزد بود، ایشان در تلویزیون ظاهر شد و در نطق انتخاباتى خود گفتند: من كه حوصله اى ندارم، گفته اند كاندید باش من هم شده ام، حالا اگر خواستید به من رأى بدهید و اگر نخواستید چه بهتر. چنان گفت چه بهتر كه هنوز قیافه اش در خاطر من مانده است.