فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

تلاش در تحقیق

آیةاللَّه صافى مى فرمود: براى دسترسى به متن و سند یك روایت، تمام شانزده جلد كتاب تاریخ بغداد را از ابتدا تا آخر آن مطالعه كردم!!

غیرت دینى

پس از صدور فرمان قتل سلمان رشدى، مسئولان سیاست خارجى كشور خدمت حضرت امام رسیده عرض كردند: آقا این فتواى شما با قوانین دیپلماسى و موازین بین المللى سازگار نیست. امام فرمود: به درَك، آبروى رسول اللَّه رفت، هر چه مى خواهد به هم بخورد. اى كاش خودم جوان بودم، مى رفتم او را مى كشتم!

مسئولیّت علما

پیرزنى در قم با نخ ریسى خود، خمس وسهم امامش را نزد آیت اللَّه حجّت مى آورد، وقتى مى خواست از اتاق بیرون رود عقب عقب مى رفت و خیره خیره به آقا نگاه مى كرد، آقا دلیلش را پرسید؟
پیرزن گفت: مى خواهم خوب قیافه شما را در خاطرم نگهدارم و روز قیامت شما را تحویل خدا بدهم و بگویم: خدایا! من جان كندم و خمس و سهم امامم را به این آقا دادم تا از دینم حفاظت كند، حال اگر او در این راه كم گذاشته او را مؤاخذه كن.
مرحوم آیت اللَّه حجّت خمس را زمین گذاشت و زار زار گریه كرد.