فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

احترام پدر

در ایام عید یكى از وزرا براى عید دیدنى و زیارت امام، به همراه پدرش خدمت ایشان رسیدند. امام پرسید: این پیرمردى كه پشت سر شماست كیست؟ گفت: ایشان پدرم هستند. امام بسیار ناراحت شد و در حالى كه آثار ناراحتى در چهره امام نمایان شده بود فرمود: پدرت را پشت سر انداخته اى؟ درست است كه وزیر هستى، امّا هر چه باشى فرزند اویى.

دعاى پدر

نیمه شبى پدر علامه مجلسى قدس سره براى دعا و مناجات آماده شده بود، حال خاصى به او دست مى دهد، اشك در چشمانش حلقه زده فكر مى كند كه چه دعایى بكند، یك مرتبه صداى گریه نوزاد در گهواره افكارش را متوجّه بچه مى كند و مى گوید: خدایا! این بچه را مروّج دین قرار بده.
دعاى پدر مستجاب مى شود و این طفل علامه مجلسى مى شود كه حدود 200 كتاب تألیف مى كند.

تواضع در برابر والدین

آیة اللهى را سراغ دارم كه دست پدرش را مى بوسید، همچنین در حالات شهید آیةاللَّه صدر شنیده ام كه ایشان مرتّب دست مادرش را مى بوسید.