فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

درس اخلاق

پس از اینكه مرحوم شهید رجائى با رأى ملّت به ریاست جمهورى انتخاب شد، خدمت حضرت امام قدس سره رسید. امام به ایشان فرمود: شما رئیس جمهور ایران شدى، ولى باید بدانى كه ایران گوشه اى از آسیاست، آسیا گوشه اى از زمین، كره زمین گوشه اى از منظومه شمسى، منظومه شمسى گوشه اى از كهكشان و كهكشان گوشه اى از ...
یعنى ریاست تو را فریب ندهد و مغرور نكند.

آرزوى شهادت

یكى از شاگردان شهید مطهرى براى من تعریف مى كرد كه حدود بیست سال قبل از انقلاب، شهید مطهرى نهج البلاغه تدریس مى كرد، روزى رسید به خطبه 27 كه با این فراز شروع مى شود: «امّا بعد فانّ الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه اللَّه لخاصة اولیائه» یعنى جهاد درى است از درهاى بهشت كه خداوند به روى دوستان برگزیده خود گشوده است. استاد وقتى به این جمله رسید، كتاب را كنار گذاشت و گفت: من یك دعا مى كنم شما آمین بگوئید، گفت:
خدایا! به من توفیق بده تا در راه تو به شهادت برسم.

رفتار استاد

مرحوم شهید مطهرى مى فرمود: شبى مهمان یكى از اساتیدم بودم، شب كه به نیمه رسید براى نماز شب برخاست. در نماز سوره فجر را خواند، همین كه به این آیه رسید كه «و جى ء یومئذ بجهنّم یومئذ یتذكّر الانسان و انّى له الذّكرى» در قیامت وقتى انسان مى بیند كه به جهنّم آورده مى شود یك مرتبه تكان مى خورد و بیدار مى شود، امّا دیگر فایده ندارد. دیدم استادم مثل بید مى لرزد و شانه هایش تكان مى خورد و گریه مى كند.