فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

فكر بلند

بعضى ها فكرشان خیلى بلند است، مردى مزرعه اى را وقف كرد و گفت: درآمد این مزرعه را هدیه بخرید و روزهاى جمعه به بیمارستان بروید و از بیمارانى كه عیادت كننده ندارند، عیادت كنید.

پاسخ بدى با خوبى

در بحبوحه انقلاب، شاه به ارتش خود دستور تیراندازى داد و در برابر او امام به مردم گفت: به برادران ارتشى گل بدهید. یك مرتبه تحوّلى بزرگ در درون ارتش ایجاد شد، سرباز مى خواست تیراندازى كند، ولى گل دریافت مى كرد. این امر باعث پیوستن بسیارى از نیروهاى ارتشى به جمع مردم شد.

درس اخلاق

پس از اینكه مرحوم شهید رجائى با رأى ملّت به ریاست جمهورى انتخاب شد، خدمت حضرت امام قدس سره رسید. امام به ایشان فرمود: شما رئیس جمهور ایران شدى، ولى باید بدانى كه ایران گوشه اى از آسیاست، آسیا گوشه اى از زمین، كره زمین گوشه اى از منظومه شمسى، منظومه شمسى گوشه اى از كهكشان و كهكشان گوشه اى از ...
یعنى ریاست تو را فریب ندهد و مغرور نكند.