فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

هدیه و پیوند دلها

ایامى كه امام خمینى قدس سره در نوفل لوشاتو فرانسه بودند، با تولّد حضرت مسیح علیه السلام مقارن شد، امام فرمودند: هدایا و آجیل و شیرینى هایى كه دوستان براى ما آورده اند همه را بسته بندى كنید و به همسایه ها هدیه دهید. امام با این ابتكارش آنچنان دلهاى همسایه هاى مسیحى را جذب كرد كه شبى كه نوفل لوشاتو را ترك مى كرد، با بدرقه پرشكوه و بسیار عاطفى آنان روبرو گشت.

خطیب زیرك

شهید هاشمى نژاد مى فرمود: زمان طاغوت براى سخنرانى بر فراز منبر رفتم، در بین جمعیّت یك نفر ساواكى گفت: براى سلامتى شاهنشاه صلوات ختم كنید. با توجّه به حساسیت رژیم نسبت به من و اینكه دستگاه ضبط صوتى صداى مرا ضبط مى كرد، مانده بودم چه كنم؟ و چگونه با این منكر بزرگ برخورد كنم.
روى منبر نشستم و مدّتى با قیافه عبوس و معنادار به شخص ساواكى خیره شدم. با این كار مردم متوجّه او شدند و او خجالت زده و شرمنده شد و بعد شروع به سخنرانى نمودم. مطلبى از من ضبط نشد، امّا تنبیه صورت گرفت.

سكوت معنادار

در زمان ستم شاهى پهلوى در ماه محرم، هیئت عزادارى در اهواز به راه افتاد، آنان بدون اینكه نوحه اى بر زبان داشته باشند با سكوت محض حركت مى كردند.
ساواك آنها را دستگیر كرد، گفتند: ما كه جرم وگناهى انجام نداده ایم و حرفى نزده ایم! ماموران گفتند: سكوت شما بدتر بود، اگر شعار مى دادید از این سكوت بهتر بود، ما از سكوت شما سوختیم.