فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

استفاده از عمر

پزشكان امام خمینى قدس سره به ایشان گفته بودند: شما باید به پشت دراز بكشید و پاهایتان را به صورت دوچرخه حركت دهید.
یكى از همراهان امام مى گفت: وارد اتاق شدم و دیدم امام مشغول انجام این دستور پزشك است. نوه اش را روى سینه اش نشانده، تلویزیون را روشن كرده ولى صدایش را بسته و به صداى رادیو گوش مى دهد، ذكر هم مى گوید. با خود گفتم: این را مى گویند استفاده مفید از عمر.

قهر با ظالم

در طول 14 سالى كه حضرت امام در نجف بودند، هر شب به حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مى رفتند. یك شب امام به حرم نرفتند، بعداً معلوم شد كه در آن شب سفیر ایران یعنى نماینده شاه به حرم آمده و فیلمبردارى مى شده است.

احترام به اموال عمومى

شهید حاج آقا مصطفى خمینى مى فرمود: در خدمت حضرت امام در شهر همدان قدم مى زدیم، به پاركى رسیدیم كه چمن بود. حضرت امام مسافت بسیار طولانى را طى كرد تا پایش را روى چمن نگذارد و فرمود: ما رژیم طاغوت را قبول نداریم، ولى این چمن ها با پول مردم درست شده و من پا روى آن نمى گذارم.