فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

عزّت مسلمین

كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان از حضرت امام سؤال كردند كه مى خواهیم بعضى از كتاب هاى كودكان را از خارج تهیه و به زبان فارسى ترجمه كنیم، تكلیف چیست؟ ایشان فرمودند: به شرطى اینكار را بكنید كه كافر را براى بچه مسلمان قهرمان نكنید!

استفاده از عمر

پزشكان امام خمینى قدس سره به ایشان گفته بودند: شما باید به پشت دراز بكشید و پاهایتان را به صورت دوچرخه حركت دهید.
یكى از همراهان امام مى گفت: وارد اتاق شدم و دیدم امام مشغول انجام این دستور پزشك است. نوه اش را روى سینه اش نشانده، تلویزیون را روشن كرده ولى صدایش را بسته و به صداى رادیو گوش مى دهد، ذكر هم مى گوید. با خود گفتم: این را مى گویند استفاده مفید از عمر.

قهر با ظالم

در طول 14 سالى كه حضرت امام در نجف بودند، هر شب به حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مى رفتند. یك شب امام به حرم نرفتند، بعداً معلوم شد كه در آن شب سفیر ایران یعنى نماینده شاه به حرم آمده و فیلمبردارى مى شده است.