فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

گوهر وقت

وقتى كه امام خمینى قدس سره را به تركیه تبعید كردند، با هواپیماى مسافربرى نبردند چون مى ترسیدند امام مسافران را به شورش وادارد، لذا با هواپیماى بارى بردند. ایشان از فرصت استفاده كرده وباب سخن را با خلبان باز مى كند.
وقتى به تركیه رسیدند، امام را در اتاقى محبوس كردند حتّى اجازه نمى دادند ایشان پرده اتاق را كنار بزند و از نور آفتاب استفاده كند و نگهبانى را براى ایشان گماشتند. امام عزیز از این فرصت هم استفاده كرد و باب گفتگو را با نگهبان ترك زبان باز كرده و مرتّب از كلمات تركى مى پرسید.
عجب این كه امام در همان اتاق تاریك در طول یك سال دو جلد تحریرالوسیله را نوشتند.

عزّت مسلمین

كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان از حضرت امام سؤال كردند كه مى خواهیم بعضى از كتاب هاى كودكان را از خارج تهیه و به زبان فارسى ترجمه كنیم، تكلیف چیست؟ ایشان فرمودند: به شرطى اینكار را بكنید كه كافر را براى بچه مسلمان قهرمان نكنید!

استفاده از عمر

پزشكان امام خمینى قدس سره به ایشان گفته بودند: شما باید به پشت دراز بكشید و پاهایتان را به صورت دوچرخه حركت دهید.
یكى از همراهان امام مى گفت: وارد اتاق شدم و دیدم امام مشغول انجام این دستور پزشك است. نوه اش را روى سینه اش نشانده، تلویزیون را روشن كرده ولى صدایش را بسته و به صداى رادیو گوش مى دهد، ذكر هم مى گوید. با خود گفتم: این را مى گویند استفاده مفید از عمر.