فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

سوخت گیرى با قرآن

از تلاوت قرآن حضرت امام خمینى قدس سره بسیار شنیده ایم. یكى از فقهاى شوراى نگهبان مى گفت: امام روزى چندبار قرآن مى خواند، وسط كارهاى اجتماعى اش مى نشست و قرآن مى خواند.
آرى، انسان تا سوخت گیرى نكند، قدرت حركت ندارد. اگر پیوسته براند سوخت تمام مى شود و به روغن سوزى مى افتد.

شرط براى تفریح

حضرت امام خمینى قدس سره در كنار درس و بحث به تفریح هم علاقه داشت. در جوانى روزهاى جمعه با طلاب براى تفریح از شهر خارج مى شدند، امّا قبل از حركت مى فرمود: به چند شرط با شما بیرون مى آیم:
1- نماز را اوّل وقت بخوانیم.
2- در تفریح از كسى غیبت نشود.

باز این سیّد نمازش را نخوانده

یكى از علماى قم مى گفت: در مدرسه دارالشفا نزد امام خمینى قدس سره درس مى خواندم، اواسط درس متوجّه شدم كه نمازم را نخوانده ام، نزدیك غروب آفتاب بود. پیش خود گفتم اگر وسط درس بلند شوم زشت است، به نظرم رسید دستمالى جلوى بینى ام بگیرم و به بهانه خون دماغ جلسه را ترك كنم. یكباره امام فرمود:
باز این سیّد نمازش را نخوانده است!!