فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

سخت گیرى در بیت المال

یكى از نمایندگان حضرت امام قدرى بریز و بپاش مى كرد، امام فرمودند: به ایشان بگویید تا ده روز دیگر بیایند و صورت حساب ها و هزینه هایى را كه از وجوهات (خمس، سهم امام) داشته اند بیاورند. بعد فرمودند: من در بیت المال با كسى شوخى ندارم، به من اطلاع داده اند زندگى ایشان معمولى نیست.

گردنبند قیمتى

خانمى از ایتالیا گردنبندى قیمتى براى حضرت امام به رسم هدیه فرستاده بود، گردنبند روى میز حضرت امام بود تا اینكه دختر شهیدى به ملاقات امام آمد، امام گردنبند را به او هدیه كرد.

سوخت گیرى با قرآن

از تلاوت قرآن حضرت امام خمینى قدس سره بسیار شنیده ایم. یكى از فقهاى شوراى نگهبان مى گفت: امام روزى چندبار قرآن مى خواند، وسط كارهاى اجتماعى اش مى نشست و قرآن مى خواند.
آرى، انسان تا سوخت گیرى نكند، قدرت حركت ندارد. اگر پیوسته براند سوخت تمام مى شود و به روغن سوزى مى افتد.