فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

عنایت به خانواده شهدا

همسر یكى از شهداى لبنان براى حضرت امام نامه اى نوشته بود و در نامه اش از حضرت امام مهر كربلا خواسته بود. امام به محض اینكه به درخواست این همسر شهید رسیدند، نامه را ناتمام گذاشته و مهرى آماده كردند تا براى او ارسال كنند.

سخت گیرى در بیت المال

یكى از نمایندگان حضرت امام قدرى بریز و بپاش مى كرد، امام فرمودند: به ایشان بگویید تا ده روز دیگر بیایند و صورت حساب ها و هزینه هایى را كه از وجوهات (خمس، سهم امام) داشته اند بیاورند. بعد فرمودند: من در بیت المال با كسى شوخى ندارم، به من اطلاع داده اند زندگى ایشان معمولى نیست.

گردنبند قیمتى

خانمى از ایتالیا گردنبندى قیمتى براى حضرت امام به رسم هدیه فرستاده بود، گردنبند روى میز حضرت امام بود تا اینكه دختر شهیدى به ملاقات امام آمد، امام گردنبند را به او هدیه كرد.