فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

كیفر مسخره كردن

شخصى بود كه در گفتن «ولاالضالین» وسواس داشت و در نماز بعد از «غیر المغضوب علیهم» مى گفت: ولاالض، ولاالض، ولاالض شخص دیگرى كه پشت سرش بود او را مسخره كرده مى گفت: مرض، مرض، مرض. دیرى نگذشت كه مسخره كننده به همین بلا مبتلا شد و در همین كلمه در نماز دچار وسواس شد.

تقلید از چه چیزى

شخصى بعد از ناهار مقیّد بود بخوابد. از او سؤال شد چطور شد شما بعداز ناهار مى خوابى؟ گفت: شنیده ام كه امام بعد ازناهار مى خوابیدند.
گفتم: چطور شما فقط از خواب امام، تقلید مى كنى؟ چرا نماز شب امام را نمى بینى؟

مصداق برادرى اسلامى

آیت اللّه مشكینى مى فرمود: در حجره چند تا طلبه بودیم و هرچه پول داشتیم زیر فرش مى گذاشتیم و مى گفتیم: هركه هرچه نیاز دارد بردارد و خرج كند. اصلاً نمى پرسیدیم این پول مال كه بود؟ و چه مقدار برداشته مى شود؟
باید برسیم به آنجایى كه همه با هم یكى باشیم.