فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

تأثیر اخلاق خوب

یكى از برادران نقل مى كرد: در حالى كه سران توده اى ها مثل كیانورى و احسان طبرى اعترافاتى كرده و طى مصاحبه اى مطالبى را گفته بودند، یك نفر از توده اى ها خیلى یك دنده بود و اصلا همكارى نمى كرد.
پاسدار مسئول حفاظت زندان به او مى گوید: بزرگ ترهاى شما اعتراف كرده اند، تو هم بگو و اعتراف كن، به نفع خودت است. او آب دهان به صورت آن برادر مى اندازد. زندانبان در مقابل آن برخورد مى گوید: «والكاظمین الغیظ».
توده اى كه باسواد بوده و معناى آیه را فهمیده بود، گریه كنان به كنارى مى رود و به آن برادر پاسدار مى گوید: هیچ چیز مرا تسلیم نكرد، امّا این برخورد تو، مرا تسلیم كرد.

روح بلند

خدمت علامه طباطبایى قدس سره گفته شد، شخصى علیه تفسیرالمیزان كتابى نوشته است. ایشان بدون اینكه غیظ كند و عصبانى شود فقط دو كلمه فرمودند: بسیار خوب.

مواظبت از نفس

افتتاح اوّلین دوره مجلس شوراى اسلامى بود. نمایندگان در حسینیه جماران خدمت امام رسیدند و نماینده اوّل تهران در تجلیل از حضرت امام سخنانى ایراد كرد و ضمن سخنانش گفت: بنفسى انت، بنفسى انت. یعنى جان من به قربانت. امام فرمود: من گله دارم از این سخنان، مى ترسم حرفهاى شما در روح من اثر بگذارد.
امام از همان روز اوّل، مواظبت از نفس و خطر ریاست را به نمایندگان گوشزد كردند.