فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

شاگردپرورى استاد

روزى یكى از شاگردان، تقریرات و نوشته هاى خود را تقدیم استاد كرد.
استاد نوشته ها را مطالعه كرده و گفت: درس را خوب نوشته اى، ولى دلم مى خواست یكى دو تا اشكال هم به حرفهاى من مى كردى، تا فكرت باز شود. من هرچه گفته ام تو نوشته اى، این دلیل آن است كه درس را فهمیده اى، امّا ابتكار ندارى.

تأثیر اخلاق خوب

یكى از برادران نقل مى كرد: در حالى كه سران توده اى ها مثل كیانورى و احسان طبرى اعترافاتى كرده و طى مصاحبه اى مطالبى را گفته بودند، یك نفر از توده اى ها خیلى یك دنده بود و اصلا همكارى نمى كرد.
پاسدار مسئول حفاظت زندان به او مى گوید: بزرگ ترهاى شما اعتراف كرده اند، تو هم بگو و اعتراف كن، به نفع خودت است. او آب دهان به صورت آن برادر مى اندازد. زندانبان در مقابل آن برخورد مى گوید: «والكاظمین الغیظ».
توده اى كه باسواد بوده و معناى آیه را فهمیده بود، گریه كنان به كنارى مى رود و به آن برادر پاسدار مى گوید: هیچ چیز مرا تسلیم نكرد، امّا این برخورد تو، مرا تسلیم كرد.

روح بلند

خدمت علامه طباطبایى قدس سره گفته شد، شخصى علیه تفسیرالمیزان كتابى نوشته است. ایشان بدون اینكه غیظ كند و عصبانى شود فقط دو كلمه فرمودند: بسیار خوب.