فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

نماز كنار سفره

یكى از علماى بزرگ، روزى پس از ساعت ها درس و بحث به منزل مى آید، سفره غذا پهن مى شود؛ عالم فرزانه مى بیند كه چند دقیقه اى تا آمدن غذا فرصت هست، كنار سفره به نماز مى ایستد. خانم مى پرسد: آقا مگر نماز نخوانده اید؟ مى فرمایند: چرا نماز خوانده ام، امّا مى ترسم روز قیامت از این چند دقیقه سؤال كنند كه چرا عمرت تلف شد؟

اگر بگویم نمى دانم اشكالى ندارد؟!

از مرحوم علامه طباطبایى صاحب تفسیرالمیزان سؤالى كردند. ایشان فرمود: اگر بگویم نمى دانم اشكالى ندارد؟ گفتند: خیر آقا. فرمود: نمى دانم.

شادى دشمن

دیماه سال 56 بود. فرزند یكى از مدرسین حوزه قم كه از جمله شهداى 19 دى بود، جنازه اش را به بهشت زهرا آوردند، در حالى كه پدرش تحت تعقیب ماموران رژیم شاه بود. پدر خودش را به بالین فرزند كه دانشجوى سال اوّل بود رساند، ولى هیچ گریه نكرد و گفت: خدایا راضى هستم.
بعد از چند روز حضرت امام از نجف براى ایشان نامه نوشت كه خوشحال شدم گریه نكردى، چون اگر گریه مى كردى دشمن شاد مى شد.
آن روز فهمیدم كه چرا حضرت امام قدس سره در فراق فرزندش - سیدمصطفى - گریه نكرد.