فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

بخشیدن عبا

روزى شهید آیةاللَّه سعیدى بدون عبا از مسجد برگشت؛ گفتند: آقا عبایت كو؟ گفت: دیدم كنار خیابان بینوایى مى لرزد با خود گفتم: اگر در قیامت از تو بپرسند كه شخصى از سرما مى لرزید و تو، هم قبا داشتى و هم عبا؛ چه جوابى مى دهى؟ لذا عبایم را به او دادم.

احترام به پیشینیان

بعضى از دعاها را مرحوم حاج شیخ عباس قمى در مفاتیح الجنان نیاورده است. از آن مرد بزرگ پرسیدند: چرا چنین دعاهایى را نیاورده اید؟
فرمود: اگر همه دعاها را در مفاتیح بنویسم، مردم كتاب هاى دعاى قبلى را فراموش مى كنند و من براى اینكه نام علماى قبلى و آثارشان فراموش نشود، بعضى از دعاها را به كتاب هاى دیگر حواله داده ام.

آمدن براى خدا، رفتن براى خدا

براى یكى از علماى نجف مهمانى آمد. آیت اللّه دو اتاق داشت كه یكى آفتاب و دیگرى در سایه بود. هوا هم خیلى گرم بود و خانم آیت اللّه مریض و در اتاق سایه مشغول استراحت بود. آیت اللّه از خانم خواست به اتاق آفتاب برود. مهمان گفت: من مشتاق دیدار شما بودم و براى خدا به زیارت شما آمده ام.
آیت اللّه گفت: اگر به خاطر خدا آمده اى به خاطر خدا هم برو، چون زن مریضم را در اتاق آفتاب گیر نگه داشته ام. «اِذا قیلَ لَكُمْ اِرْجعُوا فارْجعوا»